HAZY LIFE


ပညာရွိမည္သည္ မိမိအတြက္ျဖစ္ေစ၊ သူ တစ္ပါးအတြက္ျဖစ္ေစ မေကာင္းမႈကိုမျပဳ။ ယုတ္မာ ေသာအက်င့္ျဖင့္ သားသမီး ပစၥည္းဥစၥာ တုိင္းျပည္ စည္းစိမ္ကို အလိုမရွိရာ။ မတရားသျဖင့္ မိမိ၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုျခင္းကို အလိုမရွိရာ။ သီလ ရွိေသာသူ၊ ပညာရွိေသာသူ၊ တရားရွိေသာသူျဖစ္ရာ၏။           
                                                                               (ဓမၼပဒ၊ ပ႑ိတ၀ဂ္)

    ပညာရွိတုိ႔မည္သည္ မိမိခ်မ္းသာေရးဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ယုတ္မာေသာအမႈကို မျပဳၾကေပ။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေသာ  ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲခံရ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ ေစ၊ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်က္ရန္ၿငိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ မွန္ကန္ေသာ တရားကို မစြန္႔ၾကေခ်။
(ဇာတက၊ သရဘဂၤဇာတ္ ၅၂၂)
    လူသားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း က်င္ လည္ေနထုိင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါ သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးက လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို လံုၿခံဳ ေႏြးေထြးမႈေပးသကဲ့သို႔ လူတစ္ဦးခ်င္း စီကလည္း အဖြဲ႕ အစည္း၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တည္ၿငိမ္သာယာေရးမွာ ထုိအဖြဲ႕ အစည္းတြင္ အမွန္တရား ထြန္းကားဖို႔လိုပါသည္။ သမုတိသစၥာပန္းမ်ား ပြင့္လန္းေ၀ဆာဖို႔ လိုပါသည္။ အမွန္တရားထြန္းကားမွသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီး၌ တရား မွ်တမႈရွိလာပါလိမ့္မည္။ တရားမွ်တမႈ ထြန္းကားမွသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ ၍ ရႏုိင္ပါသည္။ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းႀကီး သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ အေျခခံအက် ဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးလည္းျဖစ္ပါ၏။
    လူတစ္ဦးခ်င္းစီက အမွန္တရားကို သိတတ္  ျမတ္ႏုိးတတ္မည္၊ အမွန္တရားကို ကိုယ္တုိင္က်င့္သံုး မည္။ အမွန္တရားကို ျဖန္႔ေ၀မည္၊ အမွန္တရားဘက္က ကာကြယ္မည္ဆုိလွ်င္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေစာင့္ေရွာက္ ရာေရာက္ပါ၏။ ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ပါ၏။ သစၥာရွိ ရာ ေရာက္ပါ၏။ အမွန္တရားကို မသိတတ္၊  မျမတ္ႏုိး တတ္၊ ကိုယ္တုိင္လည္း မက်င့္သံုး၊ အမွန္တရားဘက္ က ရပ္တည္ျခင္းလည္းမရွိလွ်င္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သစၥာမဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ တာ၀န္မဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။
    လူတို႔သည္ မိမိႏွင့္ မိသားစု၏ ဘ၀ရပ္တည္  ေရးအတြက္ စီးပြားဥစၥာရွာေဖြၾကရပါသည္။ ေငြေၾကး ရွာေဖြမႈသည္ သက္ရွင္တည္ၿမဲေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔တေစ ယင္းသို႔ေငြေၾကးရွာေဖြရာ၌ တရားမွ် တေသာ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ရွာေဖြဖုိ႔လုိပါသည္။ ဘယ္ သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မသမာ ေသာ၊ မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္မူ ရွာေဖြမႈ မျပဳအပ္ပါ။ မိစၦာအာဇီ၀နည္းျဖင့္ မိမိ၏အတၱ အက်ဳိးစီးပြားကို မထူေထာင္အပ္ပါ။ မိမိ၏ ေငြေၾကးရွာေဖြမႈနည္းလမ္းသည္ အျခားသူတစ္ ဦးဦး၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး၏ အက်ဳိးစီး ပြားကို ထိခုိက္ေစျခင္း မျဖစ္သင့္ပါ။ အခ်ဳိ႕သူတုိ႔သည္ ေငြရလွ်င္ၿပီးေရာ ေငြရေရးသာ အဓိက၊ နည္းလမ္း သည္ သာမညဟုခံယူလ်က္ မိစၦာအာဇီ၀လား၊ သမၼာ အာဇီ၀လားဟု စိစစ္ျခင္းကင္းလ်က္ ေငြေၾကးဥစၥာ ကို ရသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ရွာ၏။ ယင္းသို႔ မိစၦာအာဇီ၀ မႈျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ထြန္းလာမႈအေပၚ ရွက္ရေကာင္း မွန္းမသိသည့္အျပင္ ဂုဏ္ပင္ယူ တတ္ၾက၏။ ထုိသူမ်ဳိးအတြက္ ေတာင္တန္းသာ သနာျပဳဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ ဥတၱမသာရ၏ အဆံုးအမေတာ္ မွာ မ်ားစြာမွတ္သားဖြယ္ေကာင္း လွပါ၏။
    ''က်ဳပ္တုိ႔ကေတာ့ ခ်မ္းသာခ်င္ လို႔ ေငြရေပါက္ရွာေနတာဗ်ဳိ႕တဲ့။ မ်ား စြာေသာ လူတုိ႔ပါးစပ္က ဤသို႔ ေျပာ တတ္ၾကသည္။ ထုိစကားသည္ အမႈိက္ကဲ့သို႔ ေပါ့ေပါ့သံုးေသာ စကားျဖစ္သည္။ ေငြရလွ်င္ ၿပီးေရာဟု တရားေသ တြက္ဆထားသူသည္ ႏွလံုးသြင္းမွားေနသူျဖစ္သည္။ ဘယ္ေသာအခါမွ ျမင့္ျမတ္ေသာခ်မ္းသာမႈမ်ဳိး ေရာက္ လာမည္မဟုတ္။ အထက္တန္းစား ဘ၀ေရာက္ေန သူပင္ ေအာက္တန္းက်သြားေပမည္။ တရားသည္ မတရားသည္ မမႈ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြရလွ်င္ ၿပီး စတမ္းဟု တြက္ဆေသာသူသည္ ဘ၀ကို ခ်မ္းေျမ့စြာ က်င္လည္တတ္သူ မဟုတ္ေခ်။
    တြက္ဆခ်က္ေပါ့ လြန္းေသာ လူစားမ်ဳိး၏ ႏွလံုးသြင္းမႈသည္ ပတ္၀န္းက်င္ လူမ်ားအတြက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္၏။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ဒုစ႐ိုက္ ကိုလုပ္ရမည္ဟူေသာေရာေထြး မႈႀကီးဆီသို႔ ေရွး႐ႈေနျခင္း သက္ေရာက္သည္''
      အခ်ဳိ႕သူတုိ႔သည္ တည္ၾကည္ခုိင္မာေသာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာမရွိ။ မိမိ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္း မည္ဆိုလွ်င္ မည္သူ၏ မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္ထား၊ မည္ သူ႔ကိုမွ ညႇာတာစာနာ ျခင္းမရွိ၊ အမွန္တရားကို မူးတင္း ပဲတင္းလုပ္တတ္၏။ အမွန္တရားကို မ်က္ႏွာလႊဲ၏။ အမွန္တရားကို ေခ်ာင္ထုိးတတ္၏။ အမွန္တရားႏွင့္ မသမာမႈျဖင့္ရေသာ ေငြေၾကးဥစၥာကို အလဲအလွယ္ ျပဳသူမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အဆိပ္အဆူး မ်ားသာျဖစ္သည္။ မတရားမႈျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြမႈမျပဳသင့္ေၾကာင္း ေက်းဇူးရွင္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္ႀကီး က ဤသို႔ဆံုးမ ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။
    ''ဘုန္းႀကီးက ဘုန္းႀကီးအတြက္ဆိုလွ်င္ ငတ္ ေနပါေစ ငတ္ၿပီးေတာ့ အေသခံသြားမယ္။ မတရား မလုပ္ပါဘူး။ မတရားညာၿပီးေတာ့ မလုပ္ပါဘူး။ ဘုန္း ႀကီးရဲ႕ ဒကာဒကာမေတြ စီးပြားေလ်ာ့ သြားစမ္းပါေစ။ သူမ်ားအထင္ေသးပါေစ။ မတရားဆုိတဲ့ကိစၥနဲ႔ျဖင့္ အဲအဲ စကၠဴေလးတစ္ခ်ပ္မွ် က်ပ္တန္ေလးတစ္ခ်ပ္မွ် မပါၾကပါေစနဲ႔။ ငါ့ရဲ႕ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ တစ္က်ပ္မွ် မပါေစနဲ႔။ အားလံုးတရားသျဖင့္ ရတဲ့ပစၥည္းခ်ည္းျဖစ္ ေစရမယ္လို႔ အဲဒီလိုမ်ား အဓိ႒ာန္ထားဖို႔ သိပ္ေကာင္း တာပဲ။ သိပ္ေကာင္းတာပဲ''
    အမွန္စင္စစ္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ ေငြေၾကး ဥစၥာကို အလဲအလွယ္လုပ္ျခင္းသည္ နံ႔သာဆီႏွင့္ ရႊံ႕ႏွစ္  ရည္ကို အလဲအလွယ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပမာတူပါ၏။ ကိုယ္ က်င့္သိကၡာဟူသည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာ စစ္စစ္ျဖစ္ပါ၏။ တစ္ဘ၀တာႏွင့္သာဆုိင္ေသာ ကိုယ္ပုိင္ဥစၥာမဟုတ္ပါ။ သံသရာႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀ ဆက္တုိင္း အတြင္းအႏွစ္ အစစ္အမွန္တန္ဖိုးႏွင့္ လိုက္ ပါေနမည့္ ကိုယ္ပုိင္ရတနာဟု ဆုိႏုိင္ပါ၏။
    ေငြေၾကးဥစၥာတုိ႔မည္သည္ မိမိပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရသည္မွာ သည္ပစၥဳပၸန္ဘ၀တာမွ်သာျဖစ္ပါ၏။ ကံ မေကာင္း အေၾကာင္းမလွလွ်င္ တခဏႏွင့္ ကုန္ခန္း တတ္၏။ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးတတ္၏။ ယင္းသို႔ မဆံုး႐ႈံးသည့္ တုိင္ ဘ၀နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုးသတ္ေသာအခါ ယင္း ပစၥည္းဥစၥာတုိ႔ကို ထားခဲ့ခ်န္ခဲ့ စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္သာ။ မည္သူမွ် တမလြန္သို႔တုိင္ သယ္ေဆာင္သြား၍ မရႏုိင္။   မသမာေသာ မတရားေသာ အဂတိလုိက္စားေသာ မိစၦာနည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ရွာေဖြရရွိထားေသာ ပစၥည္း ဥစၥာဟူသမွ် သည္ဘ၀မွာ ထားခ်န္စြန္႔ခြာခဲ့ရေသာ္ လည္း ယင္းပစၥည္းဥစၥာရဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ရ ေသာ ''အကုသုိလ္ကံ''ကမူ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာအျဖစ္ တမ လြန္သို႔တုိင္ လိုက္ပါအက်ဳိးေပးေပလိမ့္မည္။
    မိစၦာအာဇီ၀မႈျဖင့္ ရွာေဖြရရွိထားေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳျခင္းႏွင့္ သမၼာအာဇီ၀ မႈျဖင့္ ရွာေဖြရရွိထားေသာ ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳျခင္းႏွစ္မ်ဳိး မည္သို႔ျခားနားေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးရွင္ မာန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီးက ဤသို႔ႏႈိင္းယွဥ္ေရးသား ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

    ''အဓမၼျဖင့္ ရသည့္ဥစၥာ၊ ေထာင္သျပာကို လွဴပါေသာသူ တစ္သိန္းလွဴ၏။ အလွဴတို႔အား တရား ညီမွ် နည္းငယ္ျပဳသည့္ ထုိသူ႔ဒါန၊ တစ္ခုမွ်ကို ပံုခ် တြက္ဘြဲ႕စံႏႈိင္းရွဲ႕ေသာ္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္၊ ခြဲေ၀ စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ်မမီစြ''
                                                                                                             (မာဃေဒ၀)

    အခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔သည္ ၀ိသမေလာဘမႀကီး မား။ ပံုမွန္အေျခအေန ပံုမွန္အေနအထားတြင္ မတရားမႈ မသမာမႈမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးဥစၥာ မရွာေဖြ၊  သို႔တေစ ဘ၀တြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ႀကီးႀကီးမားမား အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳဆံုေသာအခါ ယင္းအခက္အခဲေျပ လည္စိမ့္ေသာငွာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ထိန္းသိမ္းခဲ့ ေသာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို မငဲ့ကြက္တတ္ေတာ့ေပ။ အမွန္တရားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈေခ်ေတာ့၏။ အဂတိ တရားေလးပါးတြင္ ေပ်ာ္၀င္နစ္မြန္းေလေတာ့၏။ စင္ စစ္ ဤသို႔အခက္အခဲျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ပက္ ပင္းရင္ဆိုင္ရစဥ္ မိမိ၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ထိပါး ပြန္းပဲ့ေစျခင္း၊ မွန္ေသာတရားကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းတို႔မွာ လူေကာင္းတို႔၏ သြင္ျပင္ လကၡဏာမဟုတ္ပါေခ်။ သခၤါရေလာက၌ မည္သည့္အရာမွ် မၿမဲပါ။ အခက္အခဲ ျပႆနာဟူ သည္လည္း မၿမဲပါ။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ႏွင့္ အမွန္တရားကို အထိပါးမခံမူလ်က္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ျဖင့္ ေျဖရွင္းေသာ္ အခ်ိန္တန္ေသာအခါ ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာတုိ႔သည္ ေျပၿငိမ္းသြားမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။
    သူေတာ္ေကာင္းတို႔မည္သည္ အမ်ဳိးေကာင္း သားတို႔မည္သည္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ မွန္ေသာတရားတို႔ကို မစြန္႔ လႊတ္ေၾကာင္း ေလာကနီတိတြင္ ဤသို႔ေရးသားခဲ့ပါ၏။
    ''ေလာက၌ စႏၵကူးပင္သည္ ေျခာက္ေသြ႕  ေသာ္လည္း အနံ႔ကိုမစြန္႔။ ဆင္ေျပာင္သည္ စစ္ေျမျပင္ သုိ႔ ေရာက္ေသာ္လည္း လူတုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ တင့္ တယ္ျခင္းကို မစြန္႔။ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္း တရားကို မစြန္႔သာလွ်င္တည္း''
    ''ျမတ္ေသာအမ်ဳိး၌ ျဖစ္ထေသာ အမ်ဳိးႏြယ္ ကို ေစာင့္ထေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ဆင္းရဲျခင္း သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း ယုတ္မာေသာအမႈကို မျပဳရာ''
    ကိုယ္က်င့္သိကၡာေကာင္းမြန္သူ၊ စိတ္ဓာတ္ အဆင့္အတန္း ခုိင္ခံ့ျမင့္မားသူတုိ႔အေနျဖင့္ မည္သို႔ ေသာ ေလာကဓံႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရင္ဆုိင္ရေစ အမွန္တရား ကို မစြန္႔လႊတ္ေပ။ သိကၡာႏွင့္ ရိကၡာကို အလဲအလွယ္ မျပဳေပ။ တစ္ခဏတာရိကၡာ တစ္ဘ၀တာရိကၡာ အတြက္ 'သံသရာသိကၡာ'ကို အထိအပါးအပြန္းအပဲ့ မခံ။ ယိမ္းယိုင္ၿပိဳလဲမႈအျဖစ္မခံ။ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်င့္ သိကၡာဆုိင္ရာ ဂုဏ္သတင္းကို ဓနေငြေၾကးေၾကာင့္ ေမွးမွိန္ေသးသိမ္ေစျခင္းမ်ဳိး လံုး၀အျဖစ္မခံ။
 ဂရိပညာရွိ ''မင္ဆီးယပ္စ္''က
    ''ကြၽႏ္ုပ္သည္ဘ၀ကို တြယ္တာ၏။ ၎င္းအျပင္  ကြၽႏ္ုပ္သည္ အမွန္တရားကိုလည္း ျမတ္ႏိုး၏။ အကယ္ ၍ ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုကိုသာ ရမည္ဆုိပါက ကြၽႏ္ုပ္ သည္ဘ၀ကို စြန္႔လႊတ္၍ မွန္သည္ကိုသာ ျပဳလုပ္မည္'' ဟု ေျပာခဲ့ပါ၏။ သူ၏ အမွန္တရားကို အသက္ထက္ တန္ဖိုးထားေသာ စိတ္ဓာတ္ ေၾကာင့္ပင္ ''လူေသေသာ္ လည္း နာမည္မေသခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ၏''
    ''မာတင္လူသာ''ကလည္း
    ''မိမိလိပ္ျပာပင္ ကိုယ့္အသိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မလံုၿခံဳ႐ံုမွ်မက ပညာႏွင့္ ယွဥ္၍ လုပ္သည္မမည္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္ ဒီလိုပင္ရပ္တည္ ပါမည္။ ကြၽႏ္ုပ္အမွန္တရားမွ ေသြဖည္၍ အျခားနည္း လမ္းမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ''ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
    သိကၡာကို ရိကၡာအတြက္ ေရာင္းစားသူ သည္ မိမိကိုယ္မိမိပင္ လိပ္ျပာမလံုေတာ့။ ယံုၾကည္မႈ ကို တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ေတာ့။ မိမိကိုယ္တုိင္ပင္ မိမိ၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာအေပၚ လိပ္ျပာမလံု မယံုရဲေတာ့ ျခင္းမွာ စင္စစ္ရွင္လ်က္ႏွင့္ ေသျခင္းတစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါ၏။ အေမရိကန္ကဗ်ာဆရာ 'ဂြၽန္ဂရင္းလိစ္'က
    ''ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ဂုဏ္သိကၡာပါက်ဆင္းသြားသည့္အခါ အၾကင္သူသည္ ေသဆံုးသြားေလေတာ့သည္''ဟု ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။
    အမွန္တရားကို စြန္႔ေသာသူသည္ အမွန္ တရား၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းကိုခံရမည္။ အမွန္တရား၏ စြန္႔ ပစ္ျခင္းခံရေသာဘ၀သည္ အက်ည္းတန္ေပလိမ့္မည္။ အမွန္တရားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ အမွန္တရား ၏ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခံရေပလိမ့္မည္။ အထက္ပါ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမေတာ္အတုိင္း မတရားသျဖင့္ မိမိ၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုျခင္းကို မရွာေဖြသူမ်ား၊ မိမိခ်မ္း သာေရးဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မွန္ကန္ ေသာတရားကိုမစြန္႔သူမ်ား ေပါမ်ားလာလွ်င္ ဤကမၻာ ေလာကသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ သာယာ လွပျခင္းမ်ားျဖင့္ က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းခ ေညာင္း ျပည့္စံုလာေပလိမ့္မည္။       ။

Leave a Reply