HAZY LIFE

ေစတီပုထုိးပံုေတာ္မ်ား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရန္ကုန္

က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ မြန္ျပည္နယ္

ဥမင္သံုးဆယ္ေစတီ စစ္ကိုင္း

စႏၵမုနိဘုရား မႏၱေလး

ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား မႏၱေလး

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးဂူတြင္း ရခိုင္ျပည္၀ါတြင္းကာလလြန္လွ်င္ ကထိန္ခင္းၾကေတာ႕မည္... အခ်ိန္အားျဖင္႕ လိုေနေသးေပမယ္႕ ၾကိဳသိထားေအာင္ပါ...
ကထိန္မခင္းထိုက္ေသာ ရဟန္း

(၁) ကထိန္သကၤန္း ျဖစ္ေပၚရာေက်ာင္းတိုက္၌ ဝါမဆိုဝါမကပ္ေသာ ရဟန္း၊
(၂) ပုရိမဝါဆို ဝါ ကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝါက်ိဳးဝါပ်က္ေသာ ရဟန္း၊
(၃) သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ မဟာပဝါရဏာေန႔၌ ပဝါရဏာမျပဳေသာ ရဟန္း၊
(၄) ပစိ ၦမဝါဆိုေသာရဟန္း၊
(၅) လံုးဝ ဝါမဆို ဝါမကပ္ေသာ ရဟန္း၊
(၆) ပုဗၺကရဏစေသာ ကထိန္ခင္းထိုက္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ မျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊
(၇) ကထိန္ခင္းျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ကထိန္မခင္းထိက္ေသာရဟန္းတို႔
ေပတည္း။
ဆိႏၷဝႆာ ဝါပစိ ၦမိကာယ ဥပဂတာ ဝါ န လဘႏိ ၱ၊
အညသၼိ ံ ဝိဟာေရ ဝုတၳဝႆာပိ န လဘႏီ ၱတိ မဟာပစၥရိယံ ဝုတၱံ။
[မဟာဝါ အ႒ကထာ/၃၈၈]
အ႒ဟေဂၤဟိ သမႏၷာဂေတာ ပုဂၢေလာ အဘေဗၺာ ကထိနံ အတၳရိတံု။
[ပရိဝါ ပါဠိေတာ္]

ကထိန္ခင္းထိုက္ေသာရဟန္း

(၁) ပုရိမဝါကြ်တ္ျပီး ပဌမမဟာပဝါရဏာေန႔၌ ႔ဝါရဏာျပဳေသာရဟန္း၊
(၂) ပုရိမဝါ မက်ိဳး၊ ဝါမပ်က္ေသာရဟန္း၊
(၃) ပုဗၺကရဏစသည္ကို သိျခင္းစေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊
(၄) သံဃာက ဝိနည္းကံႏွင့္အညီ ဉ တ္ကမၼဝါစာဖတ္၍ေပးေသာ ကထိန္ခင္းရန္
သကၤန္းကို ခံယူရရွိသာရဟန္း၊
(၅) ကထိန္ခင္းရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ရဟန္း။
ဤသို႔ေသာ ရဟန္းမ်ိဳးတို႔သည္ ကထိန္ခင္းထိုက္ေသာ ရဟန္းတို႔ေပတည္း။
ဝုတၳဝႆဝေသန ပုရိမိကာယ ဝႆံ ဥပဂႏာ႖ ပဌမ ပဝါရဏာရ ပဝါရိတာ လဘႏိ ၱ
[မဟာဝါ အ႒ကထာ]
၁။ ပုဗၺကရဏံ ဇာနာတိ။
၂။ ပစၥဳဒၶါရံ ဇာနာတိ။
၃။ အဓိ႒ာနံ ဇာနာတိ။
၄။ အတၳာရံ ဇာနာတိ။
၅။ မာတိကံ ဇာနာတိ၊
၆။ ပလိေဗာဓံ ဇာနာတိ။
၇။ ဥဒၶါရံ ဇာနာတိ။
၈။ အာနိသံသာ ဇာနာတိ။
ဣေမဟိ အ႒ဟေဂၤဟိ သမႏၷာဂေတာ ပုဂၢေလာ ဘေဗၺာ ကထိနံ အတၳရိတံု။
[ပရိဝါ ပါဠိေတာ္]
လကၤာ* ပုရိမဝါ ေကာင္းစြကြ်တ္ထ၊ ပဌမ ပဝါရဏာျပဳျပီးခါ၊
သံဃာထံမွ သကၤန္းရ ခင္းရကထိန္သာ
ပုဗၺကရဏံ၊ ပစၥဳ ဒၶံစ၊ အင္ရွစ္ဝႏွင့္ ျပည့္ထသူသာ၊ ကထိနာ
ခင္းရာထိုက္ေလမွတ္။[သံခိပ္]

ရဟန္းေတာ္တို႔ကထိန္အာနိသင္ရမွႈ

ကထိန္ခင္းမွႈေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္တို႔အား ရအပ္ေသာ အာနိသင္အက်ိဳးတရားတို႔ သည္ (၅)ပါးျဖစ္ကုန္၏ ။ ခင္းျပီးကထိန္မႏွႈတ္မျခင္း ကာလတိုင္ေအာင္ လည္းေကာင္း၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔မွတေပါင္းလျပည့္အထိ (၅) လတိုင္တိုင္ ထိုကထိန္ အာနိသင္အက်ိဳးတရား ငါးပါးတို႔ကို ကထိန္ခင္းသည့္ ရဟန္း၊ ကထိန္အႏုေမာဒနာျပဳသည့္ ရဟန္းမ်ားရွိၾကေလကုန္၏။
ကထိန္အာနိသင္အက်ိဳး(၅)ပါး
(၁) အနာမႏ ၱစာရ-ထင္ရွားရွိေသာရဟန္းကို မပန္ၾကားဘဲ ရပ္ရြာအတြင္းသို႔ သြားႏိုင္ျခင္း
အက်ိဳး။
(၂)အသမာဒါနစာရ-အဓိ႒ာန္တင္ထားေသာ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းၾကီးႏွင့္ ညဥ့္ကင္းေနႏိုင္ျခင္း
အက်ိဳး။
(၃) ဂဏေဘာဇန- [မအပ္မရာပင့္ဖိတ္သည့္] ဂဏေဘာဇဥ္ကို ဘုန္းေပးေသာ္လည္း
အာပတ္မသင့္ျခင္း အကိ်ဳး။
(၄) ယာဝဒတၳစီဝရ- အဓိ႒ာန္ဝိကပၸနာမျပဳဘဲ သက္န္းကို အလိုရွိသေလာက္
ထားနိုင္ျခင္း။
(၅) ေယာစတတၳစီဝရုပၸါဒ- ကထိန္ခင္းရာေက်ာင္း၌ ျဖစ္ေပၚေသာ သံဃိက သကၤန္းကို
ရပိုင္ခြင့္ရ်ိေသာအက်ိဳး။
အတၳတကထိနာနံ ေဝါ ဘိကၡေဝ ပဥၥာနိသံသာ ကပၸိႆႏိ ၱ အနာမႏ ၱစာေရာ၊ အသမာဒါနစာေရာ ၊ ဂဏေဘာဇနံ ၊ ယာဝဒတၳ ၊ စီဝရံ ၊ ေယာစ တတၳ စီဝရုပၸါ ေဒါ ၊ ေသာ ေနသံ ဘဝိႆတီတိ။ [မသာဝါ ပါဠိေတာ္]

ကထိန္အလွဴရွင္တို႔ ရအပ္ေသာ အက်ိဳးမ်ား

လကၤာ**ကထိန္ဒါန လွဴၾကသူမွာ က်ိဳးငါးျဖာကား သြားေလရာဝယ္ အႏ ၱရာယ္ကင္း ၊ ပစၥည္းရင္းမွာ မီးျပင္းမဖ်က္၊ ဆိပ္မတက္ဘဲ ၊ ေမ့လ်က္ဥစၥာ ၊ မဆံုးပါရ ၊ ျပိဳင္ရွာၾကေသာ္၊ ကိုယ္ကဦးစြာ အရသာသည္ ငါးျဖာ ကထိန္လွဴက်ိဳးတည္း။ [ေအာင္ေတာ္မူမွတ္စု]
(၁) ပထမအက်ိဳး
(က) ကထိန္ဒါနျပဳၾကသူမွာ ၊ လိုရာခရီးသြားသည့္အခါ
ပိတ္ပင္စီးတား ၊ ေဘးမ်ားကင္းကြာ၊
အႏ ၱရာယ္ကင္း ၊ သြားရင္းလြန္ခ်မ္းသာ၊
ပထမ ရအပ္အက်ိဳးပါ။
(၂)ဒုတိယ အက်ိဳး
(ခ) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ ရပ္ေဝးနယ္ျခား၊
သိမ္းထားဥစၥာ ေဘးမခ ေအးျမလြန္ခ်မ္းသာ၊
ဒုတိယ - ရအပ္အက်ိဳးပါ၊။
(၃) တတိယအက်ိဳး
(ဂ) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ
ေကာင္းမြန္ဟာရ ၊ စားရေပတာ
အစာစား ဆိပ္ကား ၊ မသင့္တာ။
တတိယ ရအပ္အက်ိဳးပါ။
(၄) စတုတၳ အက်ိဳး
(ဃ) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ
ေရာက္ရာဘဝ ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ၊
စည္းစိမ္မ်ား ေပါမ်ားလြန္သာယာ
စတုတၳ ရအပ္အက်ိဳးပါ။
(၅) ပဥၥမ အက်ိဳး
(င) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ
ျဖစ္ေပၚလာျငား ၊ စီးပြားဥစၥာ၊
လက္ဝယ္ပိုင္ထ ၊ ခိုင္လွသည္သာ။
ဆံုးဘဝ ေရာက္ရ နိဗၺဳတာ။ ပဥၥမ ရအပ္ အက်ိဳးပါ။

အရွင္ဇာဂရ၏ကထိန္အလင္းေရာင္က်မ္းမွေကာက္ႏွႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္မူ စဥ္ပါေ၀ယ်ကတိုင္းသားရဟန္း(၃၀)တို႔သည္အရညကင္ဓုတင္ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ပံသုကူဓုတင္တို႔ကိုေဆာင္ၾကေလသည္။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶကို ဖူးျမင္ရန္ သာ၀တၳိျပည္သို႔ ၾကြလာကုန္၏။ သို႔ေသာ္ ၀ါဆိုရက္ကို မမွီလိုက္ၾကသည့္အတြက္ သူတို႔သည္ ခရီအၾကားျဖစ္ေသာ သာေကတျမိဳ႕၌ ၀ါကပ္ၾကရေလကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”ငါတို႔၏ အနီးျဖစ္ေသာ ဤသာေကတျမိဳ႕မွ ေျခာက္ယူဇနာအရပ္၌  ျမတ္စြာဘုရားသည္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

ငါတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ခြင့္မရကုန္”ဟု မေပ်ာ္ပိုက္ပဲ ၀ါဆိုၾကရကုန္၏။ထိုရဟန္းတို႔သည္ သံုးလလြန္၍ ၀ါကၽြတ္ပ၀ါရဏာျပဳျပီးေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶကို ဖူးျမင္ရန္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းသို႔ ၾကြေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ လမ္းခရီးတြင္း မိုးၾကီးသည္းထန္စြာရြာသြန္းသည့္အတြက္အေၾကာင့္ သူတို႔၏ သကၤန္းမ်ားသည္ မိုးေရစိုစြတ္ကုန္ၾကသည္။ သကၤန္းအပိုမပါရွိသည့္အတြက္ သကၤန္းအစိုမ်ားျဖင့္သာ ၾကြလာခဲ့ရေလသည္။ ထိုမွ်မက သူတို႔သည္ ရြ႕ံႏြံမ်ားထဲမွ ရံုးကန္၍ ဆင္းရဲၾကီးစြာျဖင့္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာၾကရေလကုန္သည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္

”ရဟန္းတို႔ ခန္႔က်န္းသာလို႔မာပါစ၊ မွ်တၾကပါရဲ႕လား၊ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုမွဳ  မျဖစ္သည္၍ ခ်မ္းသာစြာ ၀ါဆိုခဲ့ၾကပါကုန္၏ေလာ့၊ ဆြမ္းကြမ္းေကာ ျပည့္စံုၾကပါရဲ႕လား၊”ဟူ၍ ေမးေတာ္မူေသာအခါ ရဟန္းမ်ားသည္
”တပည့္ေတာ္တို႔တေတြ က်န္းမာၾကပါတယ္ ဘုရား၊ မွ်တၾကပါတယ္ဘုရား၊ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္စြာ ေနခဲ့ၾကပါတယ္ဘုရား၊ ဆြမ္းကြမ္းလည္း ျပည့္စံုပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔တေတြ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ သာ၀တၳိျပည္သို႔ လာၾကတဲ့အခါ၀ါဆိုရက္မမွီတဲ့အတြက္ ခရီးအၾကား သာေကတျမိဳ႕၌ ၀ါကပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္ဘုရား၊၀ါကပ္ျပီးလို႔ ပ၀ါရဏာျပဳျပီးလို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ သာ၀တၳိျပည္ လာၾကတဲ့အခါ လမ္းခရီးတြင္ မိုးၾကီးသည္းထန္စြာ ရြာတဲ့အတြက္ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ မိုးစုိေသာ သကၤန္းမ်ားျဖင့္ လာခဲ့ၾကရပါသည္ဘုရား၊

ထို႔ျပင္ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔သည္ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာမိုးထဲေလထဲရြံ႕ႏြံဗြက္တို႔ကိုျဖတ္ေက်ာ္ျပီးလာခဲ့ရပါသည္

ဘုရား”ဟုေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုပါေ၀ယ်ကတိုင္းသား ရဟန္းေတာ္ အပါးသံုးဆယ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳကာ ကထိန္လွ်ာသကၤန္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါသည္။

ကထိန္ဆိုသည္
ဗုဒၶါဒီဟိ ကထီယေတ သိလာဃေတ ပသံသီယေတတိ ကထိနံ-ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းေတြက ကထိနစီ၀ရဒါနကို ေကာင္းေပစြေကာင္းေပစြျမတ္ေပစြဟုခ်ီးမြမ္းအပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ကထိန္လို႔ေခၚသည္။

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေၾကာင္းသံုးခ်က္
(၁) သံဃိကဒါနျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း
(၂ )အထူးသဃိကဒါနျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း
(၃)သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔၏ အာပတ္ကို သုတ္သင္ႏိုင္ေသာ ဒါနျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္းဘုရား အစရွိေသာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြက အထူးအားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူပါတယ္။

(၁) သံဃိကဒါနျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကထိန္ကမၼ၀ါစာဖတ္ၾကတဲ့အခါ “ဣဒံ သဃႆ ကထိနစီ၀ရံ ဥပၸႏၷံ”လို႔ ကမၼ၀ါစာမွာ ပါပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ”သံဃႆ ဥပၸႏၷံ”ဟူသည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားရဲ႕ အထံမွာျဖစ္ေပၚတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ 

ဒီစကားကိုေထာက္ေသာအားျဖင့္ ကထိနဒါနကို သံဃိကဒါနလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သံဃိကသကၤန္းနဲ႔သာကထိ္န္ ခင္းလို႔ရပါတယ္၊ဒီလိုသံဃိကဒါနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကထိနစီ၀ရဒါနကိုဘုရားအစရွိတဲ့သူေတာ္ေကာင္းေတြက ခ်ီးမြမ္းၾကတာပါ။ပုဂၢလိကဒါနထက္ျမတ္ေနလို႔ ဒီကထိနစီ၀ရသံဃိကဒါနကို အထူး၀ိေသသျပဳ ခ်ီးမြမ္းျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။


တစ္ႏွစ္မွ တစ္လ၊ တစ္လမွ တစ္ရက္၊ တစ္ရက္မွာလဲ တစ္ေက်ာင္းတည္း လွဴလို႔ရတယ္တစ္ေက်ာင္းမွာ တစ္ရက္ပဲလွဴလို႔ရတယ္။ တျခားဒါနထက္ ထူးျခားေနတယ္။အျမဲလွဴလို႔မရ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္သာ လွဴဒါန္းရေသာ ဒါနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားစေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ခ်ီးမြတ္ေတာ္မူၾကပါတယ္။

(၂)အထူးသံဃိကဒါနျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကထိနစီ၀ရဒါနကို ပထမ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔မွစ၍ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ မဟာ ပ၀ါရဏာေန႔၌ ပုရိမ၀ါကၽြတ္လို႔ ၀ါမက်ိဳးမျပတ္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြသာ ဒီကထိန္သကၤန္းကို အလွဴခံ ခြင့္ရွိ တယ္။
”အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေ၀ ၀ႆံ၀ု႒ာနံ ဘိကၡဴနံ ကထိနံ အတၳရိတံု”
ဆိုလိုသည္မွာ ၀ါဆိုသံဃာေတြကိုသာ ကထိန္ခင္းခြင့္ျပဳထားတယ္။ ကထိန္သကၤန္းလွဴသူေတြကလဲ ဒီက ထိ္န္ခင္းခြင့္ရွိတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကိုသာ ကထိ္န္ခင္းခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကထိနဒါနကို ထူးျခား တဲ့ဒါနလို႔ေျပာတာ။ဒီလို ထူးျခားတဲ့ သံဃိကဒါနျဖစ္လို႔ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔က ခ်ီးမြမ္း ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔၏အာပတ္ကိုသုတ္သင္ေသာဒါနရဟန္းေတာ္မ်ားမွာျမတ္ဗုဒၶပညတ္ထားတဲ့ သိကၡာပုဒ္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ၂၂ရ သြယ္၊ အက်ယ္အားျဖင့္ ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ ဒီသိကၡာပုဒ္ေတြကို ၾကဴးလြန္ရင္အာပတ္သင့္တယ္။ သို႔ေသာ္ ကထိန္သကၤန္းကို အလွဴခံၾကတဲ့ သံဃာ ေတာ္မ်ားဟာ ျမတ္ဗုဒၶက ခ်မွတ္ထားေသာ သိကၡာပုဒ္ငါးမ်ိဳးမွ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ထိုလြတ ္ျငိမ္းခ်မး္ သာခြင့္ ငါးပါးဟူသည္ကား

(က) ရဟန္းသည္ မပန္းၾကားပဲ ဒါယကာအိမ္သို႔ သြားႏိုင္ျခင္း
(ခ) တိစီ၀ရိတ္အဓိ႒ာန္တင္ေသာ သကၤန္းကို မယူပဲ သြားႏိုင္ျခင္း
(ဂ) ဂဏေဘာဇဥ္ကို စားႏိုင္ျခင္း
(ဃ)အလိုရွိေသာ အဓိ႒ာန္ ၀ိကပၸမျပဳေသာ သကၤန္းကို ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း
(င) ထိုကထိန္ခင္းေသာ ေက်ာင္း၌ သကၤန္းျဖစ္ေပၚလာတိုင္း ကထိန္ခင္းေသာ ရဟန္းတို႔အားသာ ျဖစ္ရျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ကထိန္အာနိသင္ရေသာကာလသည္ကားသီတင္းကၽြတ္လျပည့္တစ္ရက္ေန႔မွတေပါင္းလျပည့္အထိ ငါးလတိုင္တိုင္ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ကထိန္ကို ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြဟု ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူၾကပါေပကုန္သည္။ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ေထာက္ဆကာ ေရွးဆရာ ေတာ္ၾကီးမ်ားက”ဘုရားမွာေတာ့စိန္၊ေက်ာင္းမွာေတာ့သိမ္၊ သကၤန္းမွာေတာ့ကထိန္”ဆိုျပီး ဆိုရိုးစကား ျပဳထားၾကသည္။


ကထိန္သကၤန္းအလွဴရွင္မ်ား ရရွိေသာ အက်ိဳးငါးပါး
(၁) မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ေသာ အရပ္မ်ားသို႔ အတားအဆီး အခ်ဳပ္အခ်ယ္မရွိဘဲ သြားႏိုင္ျခင္း၊
(၂) ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ထားလိုရာ ထားႏိုင္ျခင္း၊
(၃) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အ၀တ္အစား အစာအေသာက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊
(၄) အစာအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘယ္ေသာအခါမွ ေဘးမျဖစ္ျခင္း၊
(၅) စည္းစိမ္ဥစၥာေပါမ်ားျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ကထိန္ခင္းျခင္းအဓိပၸာယ္
ကထိန္သကၤန္းလွဴရွင္မ်ားသည္ “သံဃႆ ေဒမ”ဟုဆိုကာလွဴဒါန္းလိုက္ေသာသကၤန္းကိုသံဃာေတာ္မ်ားက သိမ္ထဲမွာရွိတဲ့ကထိန္သကၤန္းအလွဴခံမည့္ေက်ာင္းမွာရွိေသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကိုသံဃာအမ်ားသေဘာတူ
မွဳနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ျပီး ထိုကထိန္လ်ာသကၤန္းကို ကမၼ၀ါစာႏွင့္ ရြတ္ဖတ္ကာ ေပးၾကရပါသည္။ ထိုကထိန္သကၤန္းကို ရရွိေသာ ရဟန္းသည္ မ္ိမိေက်ာင္းတိုက္ကို ျပန္ျပီး ကထိ္န္ခင္းရပါသည္။ ကထိန္ခင္းဟူသည္ စြန္႔သင့္ေသာ သကၤန္းကို စြန္႔၊အဓိ႒ာန္တင္သင့္ေသာ သကၤန္းကို အဓိ႒ာန္တင္ကာ လက္ရွိရရွိလာေသာ သကၤန္းကို ၀ိနည္းေၾကာင္းအရ လိုက္နာျပဳက်င့္သည္ကို ဆိုလိုပါသည္။ 

ကထိန္သကၤန္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ပရဟိတ လွဴဒါန္းခ်င္သူမ်ား အတြက္ ကူညီမႈ လိုအပ္ေနေသာ ေနရာေလးမ်ား...

၁)သီလရွင္စာသင္တုိက္ ေရႊပုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္ေရတြင္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၂၂)ေက်ာင္းအနီး ၊ ေျမာက္ဥကၠလာ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၂၆၂၂၆

၂)ဆူထူးပန္ သီရိမဂၤလာကန္ေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္း အလြတ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ ေအးေမတၲာရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္။ ဖုန္း - ၀၉ ၈၆၂ ၈၄၉၄

၃)ေအးရိပ္သာေက်ာင္း (၁၃၃) ရပ္ကြက္၊ တေကာင္းလမ္း၊ ဒဂံုအေရွ႕ ဖုန္း - ၀၉ ၄၃၀ ၅၆၆၀

၄)ေရႊၿငိမ္စံေက်ာင္း အုတ္ဖုိေတာရ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ မလစ္အုပ္စု ဖုန္း - ၀၉ ၈၆၃ ၁၇၀၉၊ ၀၁- ၅၉၉၄၁၂

၅)ပါရမီျဖည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင
္း ေမွာ္ဘီ ၀ါးနတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ။ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၉၂၄၁၅၊ ၀၉ ၇၃၁ ၄၂၈၅၆

၆)ေရႊရတနာသီလရွင္ေက်ာင္း အမွတ္(၂၀) ၊ မေကြးလမ္း၊ သံဒင္းရပ္ကြက္။ ဖုန္း -၀၁ ၆၁၁၅၂၃

၇) ေအာင္ေဇယ်ာမင္း မိဘမဲ့ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း၊ အလယ္၇ြာၾကီးေက်းရြာ၊ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇံုအနီး(ေရႊျပည္သ
ာ တံတားအဆင္း) လိႈင္သာယာ၊ ရန္ကုန္ ဖုန္း 613665

၈) ကုမာရရမ ပရဟိတေက်ာင္းတိုက္ ေအာင္သိဒိၵလမ္း ၊ (၃) ရပ္ကြက္ ၊ မရမ္းကုန္း ဖုန္း -0973031875 မူလတန္းမွ ပဥၥမတန္းအထိ မိဘမဲ့ကေလး (၁၅၀)ဦး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၃၅၀)ဦးအတြက္

၉) ၿပြန္တန္ဆာ ပရဟိတသီလရွင္ပညာေရးေက်ာင္း ၂၂ ရပ္ကြက္ ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ဖုန္း 09421075045 မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသင္ ပဥၥမတန္းမွ အဌမတန္းအထိ တြဲဖက္သင္ န၀မတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ျပင္ပသင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၄၇ ဦး အတြက္

၁၀) သီရိမဂၤလာ (အုန္းေတာေက်ာငး္) ဖုန္း 0954022180 မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ မိဘမဲ့ကေလး ၃၀ ဦး ေက်ာင္းသား ၂၄၇ ဦးအတြက္

၁၁) ဓမၼလကၤာရဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာငး္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစာသင္တိုက္ တံြေတးၿမိဳ႕ ဖုန္း 095060663 မိဘမဲ့ကေလး 168 ဦးအတြက္

၁၂) တိကၡာရာမ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္း ၇/
၈ လမ္းဆံု ေျမာက္ဒဂံု ဖုန္း 0973024065 မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသင္ ပဥၥမတန္းမွ အဌမတန္းအထိ တြဲဖက္သင္ မိဘမဲ့ကေလး (၁၅)ဦး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၃၅၀)ဦးအတြက္

၁၃) သီရိမဂၤလာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက
်ာင္း ၁၂-ရပ္ကြက္ ေပၚဦး ၆ လမ္း ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း ဖုန္း 0943082166 ၊ 01-581023 သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသား ေက်ာငး္သူ (၁၈၀)ဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းေအာက္ခန္းကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္

၁၄) ပိေတာက္ေရႊ၀ါပရဟိတစာသင္ေက်ာင္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ဖုန္း 095680582 ၊ 056-22609 မိဘမဲ့ကေလး (၄၈၀) ဦး ရပ္ကြက္ေန ေက်ာင္းသား (၁၂၀၀)ဦးအတြက္

၁၅) ရဲမြန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ရဲမြႏ္စံျပေက်းရြာ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာငး္သူ ဦးေရ ၁၀၀ ခန္႔အတြက္

၁၆) ကြမ္းၿခံကုန္း ကံႀကီး မက်ီးရပ္ကြက္ ေရႊက်င္ (ဂ်ား)ေက်ာင္း ပရိယတိၱစာသင္တိုက္ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာငး္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱပညာ၀ရ ဖုန္း - 01-265043/ 098640565

၁၇) ေအာင္ (ပရဟိတေက်ာင္း) ဖုန္း 098612292 မူလတန္းမွ အလယ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသူ/သား ၁၂၇၀ ဦးအတြက္

၁၈) စိမ္းလမ္းေျမ (ပရဟိတေဂဟာ) ေဖာင္ႀကီး ဥကၠဌဖုန္း - 01-629758 / 0945525840 ဘ႑ာေရးမွဴးဖုန္း 01-558395 /0973034500 ေက်ာင္းသား/သူ ၃၀ ေက်ာ္

၁၉) မဂၤလာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာငး္ ဖလွယ္ႀကီး (ခ) ဘုရားႀကီးေက်းရြာ တံြေတးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းသား / သူ ၈၀၀ ေက်ာ္အတြက္

၂၀) ကြမ္းၿခံကုန္း ပရဟိတေက်ာငး္ မဟာ၀ိဇိရမဂၤလာပရဟိတစာသင္တိုက္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာငး္သား/
သူမ်ားအတြက္

၂၁) မဏိရာမ ပရတိတေက်ာငး္ ၀မ္းဘဲအင္းေက်းရြာ ေဒးစြန္ပါေတာင္အနီး ပဲခူး

၂၂) မာဃဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာငး္ ၁၅ လမ္း ၅ ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဥကၠလာပ 


(Forward ေမးလ္မွ)...

ဒီဓါတ္ပံုေလးကို ကၽြန္ေတာ္႕ဆီ Forward Mail အျမဲပို႔ေပးေလ႕ရိွတဲ႕ ကိုခုိင္ျမဲ ဆီကရတာပါ... ကၽြန္ေတာ္က ရတဲ႕ပံုေတြ ၄ ပံုထဲကမွ ဒီပံုေလးျမင္ျပီး ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္ထဲ ကသိကေအာက္ျဖစ္သြားတယ္... ဘယ္လိုေျပာျပရမွန္းလည္းမသိဘူး... စိတ္ထဲ မေက်နပ္တာလိုလို... စိတ္တုိင္းမက်တာလုိလို... ေဒါသျဖစ္တာလိုလို... ဘယ္လိုၾကီးခံစားေနရမွန္းမသိဘူးဗ်ာ... ပံုကိုဖန္တီးတဲ႕ မူရင္း ဆရာ/ဆရာမ ကို Credit ေပးပါတယ္... ခံစားခ်က္ျခင္း မတိုက္ဆုိင္ရင္ေတာင္ တခုခုေတာ႕ ခံစားမိမွာအေသအခ်ာပါပဲ...