HAZY LIFE၀ါတြင္းကာလလြန္လွ်င္ ကထိန္ခင္းၾကေတာ႕မည္... အခ်ိန္အားျဖင္႕ လိုေနေသးေပမယ္႕ ၾကိဳသိထားေအာင္ပါ...
ကထိန္မခင္းထိုက္ေသာ ရဟန္း

(၁) ကထိန္သကၤန္း ျဖစ္ေပၚရာေက်ာင္းတိုက္၌ ဝါမဆိုဝါမကပ္ေသာ ရဟန္း၊
(၂) ပုရိမဝါဆို ဝါ ကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝါက်ိဳးဝါပ်က္ေသာ ရဟန္း၊
(၃) သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ မဟာပဝါရဏာေန႔၌ ပဝါရဏာမျပဳေသာ ရဟန္း၊
(၄) ပစိ ၦမဝါဆိုေသာရဟန္း၊
(၅) လံုးဝ ဝါမဆို ဝါမကပ္ေသာ ရဟန္း၊
(၆) ပုဗၺကရဏစေသာ ကထိန္ခင္းထိုက္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ မျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊
(၇) ကထိန္ခင္းျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ကထိန္မခင္းထိက္ေသာရဟန္းတို႔
ေပတည္း။
ဆိႏၷဝႆာ ဝါပစိ ၦမိကာယ ဥပဂတာ ဝါ န လဘႏိ ၱ၊
အညသၼိ ံ ဝိဟာေရ ဝုတၳဝႆာပိ န လဘႏီ ၱတိ မဟာပစၥရိယံ ဝုတၱံ။
[မဟာဝါ အ႒ကထာ/၃၈၈]
အ႒ဟေဂၤဟိ သမႏၷာဂေတာ ပုဂၢေလာ အဘေဗၺာ ကထိနံ အတၳရိတံု။
[ပရိဝါ ပါဠိေတာ္]

ကထိန္ခင္းထိုက္ေသာရဟန္း

(၁) ပုရိမဝါကြ်တ္ျပီး ပဌမမဟာပဝါရဏာေန႔၌ ႔ဝါရဏာျပဳေသာရဟန္း၊
(၂) ပုရိမဝါ မက်ိဳး၊ ဝါမပ်က္ေသာရဟန္း၊
(၃) ပုဗၺကရဏစသည္ကို သိျခင္းစေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊
(၄) သံဃာက ဝိနည္းကံႏွင့္အညီ ဉ တ္ကမၼဝါစာဖတ္၍ေပးေသာ ကထိန္ခင္းရန္
သကၤန္းကို ခံယူရရွိသာရဟန္း၊
(၅) ကထိန္ခင္းရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ရဟန္း။
ဤသို႔ေသာ ရဟန္းမ်ိဳးတို႔သည္ ကထိန္ခင္းထိုက္ေသာ ရဟန္းတို႔ေပတည္း။
ဝုတၳဝႆဝေသန ပုရိမိကာယ ဝႆံ ဥပဂႏာ႖ ပဌမ ပဝါရဏာရ ပဝါရိတာ လဘႏိ ၱ
[မဟာဝါ အ႒ကထာ]
၁။ ပုဗၺကရဏံ ဇာနာတိ။
၂။ ပစၥဳဒၶါရံ ဇာနာတိ။
၃။ အဓိ႒ာနံ ဇာနာတိ။
၄။ အတၳာရံ ဇာနာတိ။
၅။ မာတိကံ ဇာနာတိ၊
၆။ ပလိေဗာဓံ ဇာနာတိ။
၇။ ဥဒၶါရံ ဇာနာတိ။
၈။ အာနိသံသာ ဇာနာတိ။
ဣေမဟိ အ႒ဟေဂၤဟိ သမႏၷာဂေတာ ပုဂၢေလာ ဘေဗၺာ ကထိနံ အတၳရိတံု။
[ပရိဝါ ပါဠိေတာ္]
လကၤာ* ပုရိမဝါ ေကာင္းစြကြ်တ္ထ၊ ပဌမ ပဝါရဏာျပဳျပီးခါ၊
သံဃာထံမွ သကၤန္းရ ခင္းရကထိန္သာ
ပုဗၺကရဏံ၊ ပစၥဳ ဒၶံစ၊ အင္ရွစ္ဝႏွင့္ ျပည့္ထသူသာ၊ ကထိနာ
ခင္းရာထိုက္ေလမွတ္။[သံခိပ္]

ရဟန္းေတာ္တို႔ကထိန္အာနိသင္ရမွႈ

ကထိန္ခင္းမွႈေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္တို႔အား ရအပ္ေသာ အာနိသင္အက်ိဳးတရားတို႔ သည္ (၅)ပါးျဖစ္ကုန္၏ ။ ခင္းျပီးကထိန္မႏွႈတ္မျခင္း ကာလတိုင္ေအာင္ လည္းေကာင္း၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔မွတေပါင္းလျပည့္အထိ (၅) လတိုင္တိုင္ ထိုကထိန္ အာနိသင္အက်ိဳးတရား ငါးပါးတို႔ကို ကထိန္ခင္းသည့္ ရဟန္း၊ ကထိန္အႏုေမာဒနာျပဳသည့္ ရဟန္းမ်ားရွိၾကေလကုန္၏။
ကထိန္အာနိသင္အက်ိဳး(၅)ပါး
(၁) အနာမႏ ၱစာရ-ထင္ရွားရွိေသာရဟန္းကို မပန္ၾကားဘဲ ရပ္ရြာအတြင္းသို႔ သြားႏိုင္ျခင္း
အက်ိဳး။
(၂)အသမာဒါနစာရ-အဓိ႒ာန္တင္ထားေသာ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းၾကီးႏွင့္ ညဥ့္ကင္းေနႏိုင္ျခင္း
အက်ိဳး။
(၃) ဂဏေဘာဇန- [မအပ္မရာပင့္ဖိတ္သည့္] ဂဏေဘာဇဥ္ကို ဘုန္းေပးေသာ္လည္း
အာပတ္မသင့္ျခင္း အကိ်ဳး။
(၄) ယာဝဒတၳစီဝရ- အဓိ႒ာန္ဝိကပၸနာမျပဳဘဲ သက္န္းကို အလိုရွိသေလာက္
ထားနိုင္ျခင္း။
(၅) ေယာစတတၳစီဝရုပၸါဒ- ကထိန္ခင္းရာေက်ာင္း၌ ျဖစ္ေပၚေသာ သံဃိက သကၤန္းကို
ရပိုင္ခြင့္ရ်ိေသာအက်ိဳး။
အတၳတကထိနာနံ ေဝါ ဘိကၡေဝ ပဥၥာနိသံသာ ကပၸိႆႏိ ၱ အနာမႏ ၱစာေရာ၊ အသမာဒါနစာေရာ ၊ ဂဏေဘာဇနံ ၊ ယာဝဒတၳ ၊ စီဝရံ ၊ ေယာစ တတၳ စီဝရုပၸါ ေဒါ ၊ ေသာ ေနသံ ဘဝိႆတီတိ။ [မသာဝါ ပါဠိေတာ္]

ကထိန္အလွဴရွင္တို႔ ရအပ္ေသာ အက်ိဳးမ်ား

လကၤာ**ကထိန္ဒါန လွဴၾကသူမွာ က်ိဳးငါးျဖာကား သြားေလရာဝယ္ အႏ ၱရာယ္ကင္း ၊ ပစၥည္းရင္းမွာ မီးျပင္းမဖ်က္၊ ဆိပ္မတက္ဘဲ ၊ ေမ့လ်က္ဥစၥာ ၊ မဆံုးပါရ ၊ ျပိဳင္ရွာၾကေသာ္၊ ကိုယ္ကဦးစြာ အရသာသည္ ငါးျဖာ ကထိန္လွဴက်ိဳးတည္း။ [ေအာင္ေတာ္မူမွတ္စု]
(၁) ပထမအက်ိဳး
(က) ကထိန္ဒါနျပဳၾကသူမွာ ၊ လိုရာခရီးသြားသည့္အခါ
ပိတ္ပင္စီးတား ၊ ေဘးမ်ားကင္းကြာ၊
အႏ ၱရာယ္ကင္း ၊ သြားရင္းလြန္ခ်မ္းသာ၊
ပထမ ရအပ္အက်ိဳးပါ။
(၂)ဒုတိယ အက်ိဳး
(ခ) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ ရပ္ေဝးနယ္ျခား၊
သိမ္းထားဥစၥာ ေဘးမခ ေအးျမလြန္ခ်မ္းသာ၊
ဒုတိယ - ရအပ္အက်ိဳးပါ၊။
(၃) တတိယအက်ိဳး
(ဂ) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ
ေကာင္းမြန္ဟာရ ၊ စားရေပတာ
အစာစား ဆိပ္ကား ၊ မသင့္တာ။
တတိယ ရအပ္အက်ိဳးပါ။
(၄) စတုတၳ အက်ိဳး
(ဃ) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ
ေရာက္ရာဘဝ ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ၊
စည္းစိမ္မ်ား ေပါမ်ားလြန္သာယာ
စတုတၳ ရအပ္အက်ိဳးပါ။
(၅) ပဥၥမ အက်ိဳး
(င) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ
ျဖစ္ေပၚလာျငား ၊ စီးပြားဥစၥာ၊
လက္ဝယ္ပိုင္ထ ၊ ခိုင္လွသည္သာ။
ဆံုးဘဝ ေရာက္ရ နိဗၺဳတာ။ ပဥၥမ ရအပ္ အက်ိဳးပါ။

အရွင္ဇာဂရ၏ကထိန္အလင္းေရာင္က်မ္းမွေကာက္ႏွႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္

Leave a Reply