HAZY LIFE

အေလာင္းမွန္ ရထားဆိုက္သည္

ဘုရားအေလာင္းအလ်ာတုိ႔အား တန္ဖိုးအေလ်ာက္ ဖုႆရထားဆိုက္၍ အထြတ္ အျမတ္သို႔ေရာက္ရေသာ ဇနကဇာတ္ကို ေထာက္၍အေလာင္းအလ်ာမွန္က ရထားဆိုက္ သည္ဟုဆိုလုိသည္။ (အသုဘအေလာင္းရိွရာ အေလာင္းတင္ရထားဆိုက္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ယူဆေနၾကသည္။) ထိုက္ေလ်ာ္ေသာသူသည္ မိမိအရည္အခ်င္းအားေလ်ာ္စြာ ထုိက္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အလမ္းရရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသံုးႏႈန္းသည္။

အေမးကၽြဲေက်ာင္း အေျဖဘုရားေလာင္း

ေမးလုိရာေမးရသည္မွာ ကၽြဲေက်ာင္းသားအဖို႔ပင္ အလြယ္အသင့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ထိုအေမးကို ျပည့္စံုေအာင္ ေျဖၾကားရန္ပညာဉာဏ္ရိွေသာ ဘုရားေလာင္းမွပင္ ေျဖၾကားႏိုင္မည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အေမးလြယ္သေလာက္ အေျဖခက္ခဲတတ္ပံုကို တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

 

အတိုင္းထက္အလြန္ တံခြန္ႏွင့္ဘုရား

မူလသတ္မွတ္သည့္အတုိင္းအတာ ယွဥ္ဖက္ထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္တိုးတက္သည္ ျဖစ္၍ အလြန္တင့္တယ္ ေလ်ာက္ပတ္သည္။ တံခြန္သည္ ဘုရားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ္သပၸာယ္၊ ၾကည့္ညိဳဖြယ္တင့္တယ္သည့္ ဘုရား၏ သပၸာယ္မႈကို ျဖည့္ေဆာင္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ယွဥ္ဖက္ျပဳရာတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လိုက္ေလ်ာ၍ တစ္ခု၏အတင့္အတယ္ကို တစ္ခုက ျဖည့္စြမ္းေထာက္ပင့္လ်က္ တည္ပံုကို တင္စား၍ဆိုသည္။


လြန္လြန္းသေနာ္ မန္းေရႊစက္ေတာ္

ကြမ္းထမ္းသမားတစ္ေယာက္သည္ ကြမ္းထမ္းကိုခ်၍ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားကို ဖူးေျမာ္၀တ္ျပဳၿပီးေနာက္ ေရာင္း၀ယ္လုပ္ကိုင္ရသည္မွာ ပင္ပန္း၍ အေရာင္းရေႏွးသျဖင့္ ျမန္ျမန္ကုန္ပါေစဘုရားဟု ဆုေတာင္းၿပီးလွ်င္ ေနာက္သို႔ျပန္၍ လွည့္လိုက္ေသာအခါ ကြမ္းထမ္းကို အျခားသူခုိးယူသြားသျဖင့္ မရိွေတာ့သည္ကို သိရသည္တြင္ ဆုေတာင္း ကလည္း ျပည့္လြယ္လြန္းလွသည္ဟု ညည္းတြားေျပာဆိုသြားသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

 

ေလွ်ာ့လွ်င္ မိစၧာသာလွ်င္ ဒိဌိ (တတၳိ)

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ေလ့လာက်င့္ေဆာင္ ရာတြင္ တိတိက်က်မဟုတ္ဘဲေလ်ာ့၍ ယူဆယံုၾကည္ေနလွ်င္ အယူမွားေသာေၾကာင့္ မိစၧာအယူသို႔ေရာက္ၿပီးပိုလြန္၍ ယူဆယံုၾကည္ေနလွ်င္လည္း အယူသည္းေသာေၾကာင့္ တိတၳိျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မေလ်ာ့မပိုက်င့္ေဆာင္ လက္ခံသင့္သည့္သေဘာကို ရည္ၫႊန္း၍ သံုးႏႈန္းသည္။


ဝဋ္အၿမဲ ငရဲအပ (၀ိပါတ္အၿမဲ ငရဲအပ)

ဒုစ႐ိုက္မေကာင္းမႈ ျပဳက်င့္သျဖင့္ ငရဲသို႔လားရမည့္ အကုသိုလ္ကို ေကာင္းမႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေသာ ေကာင္းမႈအက်ဳိးကုသိုလ္က ႀကီးမားသျဖင့္ ငရဲသို႔မက်ေအာင္ ဖံုးကြယ္ေခ်ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းေသာ္လည္း မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ေနာင္ဘ၀မ်ား ၌ အလားတူ အတံု႔အျပန္ ခံရမႈမ်ဳိးကိုမူကား ေရွာင္ဖယ္၍မလြတ္ဘဲ ခံရၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ (ျမတ္စြာဘုရား၏ ၀ိပါတ္ေတာ္ ၁၂ ခန္းကို ၫႊန္းသည္။) မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးသည္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ထင္က်န္ၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။


ယာဂုအိုးကြဲကာမွ ေရႊစည္းခံုလွဴသည္

လူတစ္ေယာက္သည္ စားေသာက္ရန္ တည္ထားေသာ ယာဂုအိုးႀကီးမွာကြဲ၍ ဖိတ္စင္က်သြားသည့္အခါ စားသံုး၍မရေတာ့သျဖင့္ အလဟႆျဖစ္မည့္အတူတူ ကုသိုလ္အျမတ္ က်န္ေစေတာ့ဟု ေရႊစည္းခံုဘုရားကို ရည္စူးလွဴလုိက္ပါသည္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မိမိအတြက္ အသံုးမ၀င္ေတာ့သည့္အရာ၊ မိမိလက္လႊတ္ လိုက္ရသည့္အရာကို သူတစ္ပါးေက်းဇူးတင္ေစဟု ေစတနာထားဟန္ျဖင့္ စြန္႔လွဴေပး ကမ္းသည့္အရာကို ရည္၍ သံုးႏႈန္းသည္။

 

သူႀကီးဘုရား ရြာသားေကာင္းမႈ

ဘုရားတည္ရာတြင္ ဘုရားဒကာအျဖစ္ သူႀကီးက အမည္ခံေသာ္ျငားလည္း ဘုရား တည္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ကို ရြာသူရြာသားမ်ားက စုေပါင္းထည့္၀င္ၾကရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အမ်ား၏ပင္ပန္းအားထုတ္မႈကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က နာမည္ေကာင္းယူ၍ အသားယူေလ့ရိွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။


ဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္

ဘုရားတည္ေသာအခါ ျငမ္းကိုထုိးၿပီး ျငမ္းေပၚတက္၍ တည္ရေသာ္လည္း ဘုရားၿပီးေသာအခါ မလိုေတာ့သည့္ျငမ္းကို ဖ်က္ပစ္ရၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ႀကီးပြားတိုးျမင့္ရန္ မစသူအား ႀကီးပြားတိုးတတ္ေသာအခါ ေက်းဇူးကန္း၍ ပစ္ပယ္သည့္ အခါတြင္သံုးသည္။

ကိုးကား...
ျမန္မာစကားပံုမ်ား၀က္ဆုိဒ္...

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္...

ဇင္မ်ဳိး...

Leave a Reply