HAZY LIFE

သာသနာကုိ ဖ်က္စီးဖုိ႔ၾကဳိးစားလာလွ်င္၊ သာသနာကုိ ေစာ္ကားဖုိ႔ၾကဳိးစားလာလွ်င္ ဘုရားအစ
ရွိေသာသူေတာ္ေကာင္းမ်ား လက္ပုိက္ၾကည္႔မေနဘူးဆုိတာ အပုိင္း - ၁ - မွ သာဓကျဖစ္စဥ္ မ်ားကုိၾကည္႔ပါက ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏုိင္ေပသည္။ အျခားေသာသာဓကမ်ားကုိလည္း
ဤအပုိင္းတြင္ ထပ္မံ၍ တင္ပါဦးမည္။

သာသနာေတာ္၌ အဓမၼ၀ါဒီမိစၦာတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဘုရားအစရွိေသာ
သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အဘယ္သုိ႔ စိတ္ႏွလုံးတုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခားေအာင္ ထိတ္လန္႔တုန္လွဳပ္စြာ ခံစားၾကရသည္ကုိ ေရွးဦးစြာ သိထားဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔သည္ ဓမၼဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သူ၊ ဓမၼကုိ ေစာ္ကားလာသူမ်ားကုိလည္း
ေခါင္းမေဖာ္၀ံ႔ေအာင္ ႏွိပ္ကြပ္ေတာ္မူျမဲပင္ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က တံငါသည္သား
သာတိ မည္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါး ရွိခဲ႔ဘူးသည္။ ထုိရဟန္းကား ဗဟုသုတနည္းပါးသည္႔အေလွ်ာက္
သႆတဒိဌိ ရွိသူျဖစ္၏။

ထုိရဟန္း ယူဆပုံက “ခႏၶာငါးပါးအနက္ ရုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤ ါရတုိ႔သည္ ျဖစ္ေလရာ
ဘ၀မွာပင္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ခဲ႔ေလသည္၊ ၀ိညာဥ္သည္ကား ဤဘ၀မွ ထုိဘ၀သုိ႔လည္းေကာင္း၊
ထုိဘ၀မွ ဤဘ၀သုိ႔ လည္းေကာင္း က်င္လည္က်က္စားကူးသြား၏ ” ဟူ၍ ျဖစ္၏။
၀ိညာဥ္သည္ ျမဲ၏ဟူေသာ သႆတဒိဌိအယူပင္ ျဖစ္၏။ အမွားေတြကုိ အမွန္လုပ္ျပီး
လုိက္လံေဟာေျပာ ျပသေန၏။ မတရားေတြကုိ တရားလုပ္ျပီး လုိက္လံေဟာေျပာျပသေန၏။
ဘုရားေဟာ မဟုတ္ပါဘဲ ဘုရားေဟာဟု ေဟာေျပာျပသေန၏။

ထုိသာတိရဟန္းအား ရဟန္းေကာင္းတုိ႔က ၀ုိင္း၀န္းကဲ႔ရဲ႕ၾကျပီး ျမတ္စြာဘုရားထံ အပ္ႏွံၾကေပသည္။
ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားက သာတိရဟန္းအား ေမာဃပုရိသဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ားကုိ ပလူပ်ံေအာင္

ခ်ီးျမင္႔ျပီး ေခါင္းမေဖာ္၀ံ႔ေအာင္ ႏွိပ္ကြပ္ေတာ္မူပုံကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သိရွိႏုိင္ေပသည္။

“မဂ္ဖုိလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာေယာက်ာၤး(အလကားေကာင္)- အဘယ္မည္ေသာသူအား
ငါ ဤသုိ႔ေဟာအပ္သည္ကုိ သင္ သိသနည္း၊ ေမာဃပုရိသ - (အလကားေကာင္)
ငါသည္ “၀ိညာဥ္သည္ အေၾကာင္းကုိစြဲ၍ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းကုိၾကဥ္၍ ၀ိဥာဏ္ျဖစ္ျခင္းမည္သည္
မရွိ” ဟု မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင္႔ ေဟာၾကားသည္ မဟုတ္ေလာ။
ေမာဃပုရိသ - (အလကားေကာင္)၊ ထုိသုိ႔ေဟာထားပါလွ်က္ သင္သည္ မိမိအမွားကုိ
ယူဆျခင္းျဖင္႔ ငါတုိ႔ကုိလည္း စြပ္စြဲ၏။ မိမိကုိယ္ကုိလည္း ျဖဳိဖ်က္၏။
မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမူ႔ကုိလည္း ျဖစ္ပြါးေစ၏၊ ေမာဃပုရိသ - (အလကားေကာင္)၊
ထုိအမွားကုိ ယူဆျခင္းသည္ သင္႔အားရွည္ၾကာျမင္႔စြာေသာ ကာလပတ္လုံး အစီးအပြါးမဲ႔ျခင္း၊
ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႔“ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

တံငါသည္သား သာတိရဟန္းသည္ ႏွဳတ္ဆိတ္၍ မ်က္ႏွာမသာဘဲ လည္ပင္းငုိက္ဆုိက္ျဖစ္ခါ
မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ျပီး မွဳိင္ေတြလုိက္ ထုိင္ေနရေလ၏။ ဤကား ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္တုိင္
အဓမၼ၀ါဒီ မိစၦာရဟန္းကုိ ပရိသတ္ အလည္၌ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ဳိးႏွိမ္ႏွိပ္ကြပ္ပုံျဖစ္၏။
(မဟာတဏွာသခၤယသုတ္) (မ၊ ၁၊ ၃၂၃။ ျမန္မာျပန္-၃၃၂)

ဤကဲ႔သုိ႔ သာသနာေတာ္၌ မိစၦာေကာင္ တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ၾကည္ညဳိသူအေပါင္း
ဆင္းရဲေၾကာင္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ မိစၦာေကာင္သည္ သာသနာေတာ္၌
မဟာေစာရ(ဗုဒၶကုိ ပုန္ကန္သည္႔ မဟာသူပုန္ၾကီး) ဟု အမည္ေပးရေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာ၀ကတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားနည္းတူ ဓမၼကုိေစာ္ကားလာသူမ်ားအား
ရံဖန္ရံခါ၌ ဓမၼဘက္မွ ဒဏ္ခတ္သည္႔ ျဖစ္ရပ္တခုကုိ ဆက္၍ျပပါဦးမည္။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က သာဋိမတၳိယ အမည္ရေသာ မေထရ္တစ္ပါး ရွိခဲ႔ဘူးသည္။
ထုိ မေထရ္သည္ စ်ာန္အဘိဥာဥ္ရဆဠာဘိည ရဟႏၱာတစ္ပါးျဖစ္၏။ ထုိမေထရ္ကုိ ၾကည္ညဳိ
ကုန္ေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားအနက္ ရုပ္ရည္ရူပကာ ေခ်ာေမာလွပ၍ ရွဴ႕ခ်င္စဖြယ္အမ်ဳိးသမီးငယ္
တစ္ေယာက္သည္ မေထရ္ အား အျမဲတန္းရုိေသစြာ ဆြမ္းဆက္ကပ္ ေလာင္းလွဴသူျဖစ္၏။
ထုိအေၾကာင္းကုိ သိရွိေသာ မာရ္နတ္ၾကီးက “ဒီရဟန္း မေကာင္းသတင္းထြက္ေအာင္ ငါလုပ္မည္၊
ဒီရဟန္း ေထာက္တည္ရာမရေအာင္ ငါလုပ္မည္” ဟုၾကံစည္ကာ သာဋိမတၳိယမေထရ္
အေယာင္ေဆာင္၍ ဆြမ္းခံၾကြရင္း အမ်ဳိးသမီးလက္ကုိ ဆြဲကုိင္လုိက္ပါသည္။

ထုိအျခင္းအရာကုိ သိျမင္ေသာ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတုိ႔က ထုိမေထရ္ကုိ အၾကည္ညဳိပ်က္ခါ
မရုိေသ မေလးစားၾကေတာ႔ေပ။ မေထရ္ကလည္း အိမ္ရွင္တုိ႔၏ အရုိအေသမဲ႔ေသာ အမူအရာကုိ
ျမင္၍ ဆင္ျခင္ၾကည္႔ေတာ္မူေသာအခါ မာရ္နတ္၏လက္ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိလုိက္ေပသည္။
ထုိသုိ႔ သိရွိလုိက္သည္ႏွင္႔ တျပဳိင္နက္ မာရ္နတ္ကုိ ဒဏ္ခတ္ေသာအားျဖင္႔ “မာရ္နတ္၏ လည္ပင္း၌ ေခြးေသပုတ္ၾကီး စြပ္ေစသတည္း” ဟု အဓိဌာန္လုိက္၏။ ဤျပႆနာကုိ မာရ္နတ္ကုိယ္တုိင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးျပီးမွ ေခြးေသပုတ္ကုိ ရုပ္သိမ္း လုိက္ေတာ႔ေပသည္။
(ေထရ၊ ဌ၊ ၁၊ ၄၆၁ )

ဤသာဓက ျဖစ္စဥ္ကုိၾကည္႔ပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ သာ၀ကတုိ႔သည္ ဓမၼ၀ိနယကုိ
ေစာ္ကားလာပါက လက္ပုိက္ၾကည္႔မေနဘဲ မာရ္နတ္ၾကီးကုိပင္ ဒဏ္ခတ္ျပီး ႏွိမ္ႏွင္းသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိသာဓကမ်ားကုိၾကည္႔၍ တိတၳိဂုိဏ္းဆရာမုိးျပာဦးဥာဏ အား သံဃမဟာနာကမွ စိစစ္သုံသပ္၍
အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေထာင္ခ်လုိက္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္တခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕တြင္
တင္ျပသြားပါမည္။ တဖက္မွ ေဆာင္းပါးရွင္၀င္႔ထန္းက မုိးျပာ၀ါဒ နဲ႔ပတ္သက္၍
ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္ မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက မုိးျပာ၀ါဒအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးထားသည္ ဟု
တင္ျပထားပါသည္။ ၀င္႔ထန္း ၏ တင္ျပပုံမွာ မုိးျပာဦးဥာဏ၏ ၀ါဒကုိ စိတ္၀င္စား၍ သေဘာက်၍
ေဆြးေႏြးထားသလုိမ်ဳိး ထင္ေအာင္ ေရးထားေပသည္။ မွန္ေပ၏ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္ တြင္
မုိးျပာ၀ါဒ အေၾကာင္းကုိ အက်ယ္တ၀င္႔ေဆြးေႏြးထားတာကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

ထုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ မုိးျပာ၀ါဒကုိၾကဳိက္၍ ေဆြးေႏြးထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမဟုတ္ေပ။
သာသနာကုိ ဖ်က္စီးေနသည္႔ မုိးျပာ၀ါဒ ဟု ပုိ႔စ္ပုိင္ရွင္ ကုိႏုိဗယ္မန္း မွ စတင္၍
ေဆြးေႏြးထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္တခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။
၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးသူ ကုိယ္ဟယ္ရီလြင္၊ အေအာင္၊ ကုိတာေတ၊ ကုိေက်ာ္ 81 နဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ
အမ်ားစုက မုိးျပာ၀ါဒကုိ ေရွ႕တြင္ ဆုိအပ္ခဲ႔ေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီးမွ မိစၦာဒိဌိေတြကုိ
ႏွိပ္ကြပ္သလုိ ႏွိပ္ကြပ္ဆုံးမထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရပါသည္။
ထုိအေၾကာင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာဖုိရမ္သုိ႔ စာဖတ္သူကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ေလ႔လာပါက
သိရွိႏုိင္ေပ၏။ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ ဖုိရမ္ တြင္မကေသး ျမန္မာက်ဴးပစ္ဖုိရမ္ မွာလည္း
ရွိပါေသး သည္။ ထုိဖုိရမ္တြင္လည္း ကုိေတဇဟိန္း ႏွင္႔ သာသနပါလအဖြဲ႔သား ဓမၼမိတ္ေဆြ
မ်ားက သာသနာကုိ ဖ်က္ဆီးေနသည္႔ ၀ါဒတခုအျဖစ္ ရွဴ႕ျမင္သုံးသပ္၍
ေဆြးေႏြးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါေသးသည္။

တုိးတက္လာေသာ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္မွာ သာသနာကုိ မီဒီယာ က႑ျဖင္႔
ဘုရားရွင္ႏွင္႔သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ အဆုံးမကုိ နာခံ၍ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေနသည္ကုိ
ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ေပ၏။Leave a Reply