HAZY LIFEနီေပါႏုိင္ငံသည္ အိႏၵိယျပည္၏ ေျမာက္ဘက္၌ နယ္နမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ တည္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္၏၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႔ တည္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ကပိလ၀တ္ျပည္ႏွင့္ ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ေတာ္မူရာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္တုိ႔သည္ နီေပါႏုိင္ငံအတြင္း၌ တည္ရွိၾက၏။ ဘုရားရွင္သည္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေျမာက္အခ်ိန္တြင္ ကပိလ၀တ္ျပည္သုိ႔ၾကြ၍ ခမည္းေတာ္ၾကီးႏွင့္တကြ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တုိ႔အား တရားေရေအး တုိက္ေကြ်းေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္လည္း ကပိလ၀တ္ျပည္ နိေျဂာဓာရုံေက်ာင္းေတာ္၌ အခါအားေလ်ာ္စြာ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူေသာအခါ ကပိလ၀တ္ျပည္မွ သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးတုိ႔သည္ ကုသိနာရုံျပည္ မလႅာမင္းတို႔ထံမွ ဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္ေ၀စုကို ေတာင္းယူ၍ ကပိလ၀တ္ျပည္၌ ေစတီေတာ္တစ္ဆူ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ကပိလ၀တ္ျပည္၌ ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ၾကာေအာင္ ဗုဒၵသာသနာေတာ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုမူ မသိရေခ်။

ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀၀)ေလာက္တြင္ ပါဋလိပုတ္ျပည္မွ အေသာက မင္းၾကီးသည္ လုမၺိနီေဒသသို႔ ၾကြသြားျပီး ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ခဲ့ေသာေနရာ၌ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္ စိုက္ထူခဲ့ေၾကာင္း၊ သမီးေတာ္ စာရုမတီကိုလည္း အမတ္ၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေပးရာ ထုိမင္းသမီးသည္ နီေပါႏုိင္ငံ၌ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ားစြာတုိ႔ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

နီေပါႏုိင္ငံသည္ ဟိမ၀ႏၱာႏွင့္ နီး၍ အေအးဓာတ္လြန္ကဲေသာ ေဒသျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ႏွစ္ ေစာေစာပုိင္းက ထုိႏုိင္ငံ၌ ေနထုိင္ေသာ သဗၺတၳိ၀ါဒ ဂုိဏ္းသားရဟန္းမ်ားသည္ အေအးဒဏ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သကၤန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၀ိနည္းဥပေဒမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့၍ က်င့္သံုးခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ နီေပါႏုိင္ငံ၌ သဗၺတၳိ၀ါဒသာသနာျပန္႔ပြားေနျပီဟု ယူဆရသည္။ အဘိဓမၼေကာသက်မ္းျပဳ သဗၺတၳိ၀ါဒ ဂုိဏ္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ၀သုဗႏၶဳသည္လည္း ၄-ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း နီေပါႏုိင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၇-ရာစုအတြင္းက နီေပါ၌ နန္းတက္ေသာ အသု၀ါမန္ဘုရင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိဘုရင္သည္ တိဘက္ဘုရင္ စုန္စင္ဂမ္ပုိထံ သမီးေတာ္ကို ဆက္သ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရႊလမ္း ေငြလမ္း ေဖာက္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ နီေပါ၌
ဗုဒၶသာသနာ ေနာက္တၾကိမ္ ျပန္႔ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၉၈-ခုတြင္ တူရကီႏုိင္ငံမွ မူဆလင္တုိ႔သည္ အိႏၵိယျပည္ ဗီဟာနယ္ႏွင့္ ဘေဂၤါနယ္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကျပီး ဗုဒၶဘာသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳၾကသည္။ ထိုအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးမ်ားသည္ တႏၱရဗုဒၶဘာသာက်မ္းစာမ်ားကို ႏုိင္သမွ်သယ္ယူ၍ နီေပါႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ နီေပါႏုိင္ငံ၌ တႏၱရ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားခဲ့ေလသည္။

ဆီကင္ႏုိင္ငံ၊ ဘူတန္ႏုိင္ငံတုိ႔၌လည္း၊ တိဘက္ႏုိင္ငံ၏ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ အရွိန္အ၀ါ လႊမ္းမုိးျပီး တႏၱရဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားခဲ့ေလသည္။

ယခုေခတ္တြင္မူ နီေပါ၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တုိ႔က ပိုမိုအားေကာင္းလ်က္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ၁၉၂၀-ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ကုသိနာရုံဆရာေတာ္ၾကီး ဦးစျႏၵမုဏိစေသာ ျမန္မာျပည္မွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သီဟိုဠ္ႏွင့္ ထုိင္းမွ ပ့ံပိုးမူမ်ားႏွင့္ မဟာပရာဂယ(အရွင္မဟာပညာ)ႏွင့္ ကုန္သည္ၾကီး ဒသရထ(အရွင္ဓမၼာေလာက) စေသာ ေဒသခံ နီေပါအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သက္စြန္႔ ဆံဖ်ား ၾကိဳးစားမူေၾကာင့္ ယခုအခါ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာလည္း အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ျပန္႔ပြားေနေပသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ စာအုပ္မွ ထုတ္ႏူတ္ေဖာ္ျပသည္။

Leave a Reply