HAZY LIFEအပါယ္ ေလးပါး

၁။ ငရဲ .............................ခ်မ္းသာမႈကင္းျခင္း၊
၂။ တိရိစာၦန္ .....................ေကာင္းကင္ကိုေက်ာေပး သြားလာေသာသတၱ၀ါ၊
၃။ ၿပိတၱာ .........................အၿမဲ ငတ္ျပတ္ျခင္း၊
၄။ အသူူရကာယ္ ...............ရဲရင့္ျခင္း ကင္းမႈ၊

ကပ္ သံုးပါး

၁။ ဒု ဗၻိကၡရကပ္..................ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေဘး၊
၂။ သတၳ ႏၱရကပ္................လက္နက္ေဘး၊
၃။ ေရာဂ ႏၱရကပ္.................အနာေရာဂါေဘး၊

ရပ္ျပစ္ ရွစ္ပါး

၁။ ငရဲ..............................ခ်မ္းသာမႈကင္းျခင္း၊
၂။ တိရိစာၦန္......................ေကာင္းကင္ကိုေက်ာေပး သြားလာေသာသတၱ၀ါ၊
၃။ ၿပိတၱာ..........................အၿမဲငတ္ျပတ္ျခင္း၊
၄။ မိစာၦဒိဌိ........................အယူမွား အျမင္မွားျခင္း၊
၅။ ပစၥ ႏၱရာဇ္.....................ရတနာသံုးပါး မရွိေသာအရပ္၊
၆။ အရူပျဗဟၼာဘံု...............ရုပ္ရိွလွ်င္နာမ္မရိွ/ နာမ္ရိွလွ်င္ရုပ္မရွိေသာဘံု၊
၇။ ဒိြဟိတ္ပုဂၢၢိိိိိိၢိိိိၢိဳလ္.................ဥာဏ္မရိွတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊
၈။ ဥာဏ္ရိွေသာ္လည္း ဘုရားမပြင့္ေသာ ကမာၻတြင္ျဖစ္ရျခင္း၊

ရန္သူမ်ဳိး ငါးပါး

၁။ မင္းဧကရာဇ္
၂။ ေရ
၃။ မီး
၄။ ခိုးသူ
၅။ အေမြခံ သားဆိုး/ သမီးဆိုး

၀ိပတိၱတရား ေလးပါး

၁။ ကာလ ၀ိပတိၱ..................အခါ/ကာလ ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊
၂။ ကတိ ၀ိပတိၱ....................ဘံုဌာန ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊
၃။ ဥပဓိ ၀ိပတၱိ.....................ဥပတိရုပ္ ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊
၄။ ပေရာဂ ၀ိပတိၱ.................လုပ္ေဆာင္မႈ ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊

ဗ်သနတရား ငါးပါး

၁။ ညာတိ ဗ်သန..................ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊
၂။ ေရာဂ ဗ်သန...................အနာေရာဂါ ျဖစ္ျခင္း၊
၃။ ေဘာဂ ဗ်သန..................ဥစၥာစည္းစိမ္ ပ်က္စီးျခင္း၊
၄။ သီလ ဗ်သန.....................အက်င့္သီလ ပ်က္စီးျခင္း၊
၅။ ဒီဌိ ဗ်သန.........................အယူမွန္ ပ်က္စီးျခင္း

Leave a Reply