HAZY LIFEမိဘ ၀တၱရား ၅ ပါး

မေကာင္းျမစ္တာ
ေကာင္းရာညႊန္လတ္
အတတ္သင္ေစ
ေပးေ၀ႏီွးရင္း
ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္
၀တ္ငါးအင္ ဖခင္မယ္တုိ႕တာ။


(၁) မေကာင္းမႈမွတားျမစ္ျခင္း၊
(၂) ေကာင္းမႈ၌ သက္၀င္ေစျခင္း၊
(၃) အတတ္ပညာကုိ သင္ေစျခင္း၊
(၄) ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ သူႏွင့္ထိန္းမ်ားလက္ထပ္ေပးျခင္း၊
(၅) ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ိန္၌ အေမြဥစၥာကုိ အပ္ႏွင္းေပးျခင္း။

သားသမီး ၀တၱရား ၅ ပါး

ေကၽြးေမြးမပ်က္
ေဆာင္ရြက္စီမံ
ေမြခံထုိက္ေစ
လွဴမွ်ေ၀၍
ေေစာင့္ေလမ်ဳိး ႏြယ္
၀တ္ငါးသြယ္
က်င့္ဖြယ္သား/သမီး တို႕တာ

ဖ၀ါးလက္ႏွစ္လံုး ပုခံုးလက္ႏွစ္သစ္ လူျဖစ္ေအာင္ ေကၽြးေမြးျပဳစုခဲ့တဲ့ အေမ အေဖတုိ႔ အုိမင္းမစြမ္း ရွိလာရင္ တုန္႔လွည့္တစ္ဖန္ ေကၽြးေမြးေစာင့္ ေရွာက္ရမယ့္တာ၀န္က သားသမီးေတြအေပၚမွာ ရွိပါတယ္။မိဘရဲ႕ လက္ငုတ္ လက္ရင္းလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔၊ မိဘေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ ၀တၱရားအျပင္၊ ေမြခံထုိက္ေစဆုိတာက ေကာင္းေမြ ဆုိးေမြ ႏွစ္ခု စလံုးကုိ တာ၀န္ယူၾကရမွာ ဓမၼတာပါ။ အထူးသျဖင့္ ဥစၥာဓနအေမြထက္ ကုိယ္က်င့္တရားအေမြ၊ ဘာသာတရားအေမြတုိ႔ကိုပါ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


လင္ က်င့္၀တ္ ၅ ပါး

မထီမဲ့ကင္း
အပ္ႏွင္းဥစၥာ
မိစၦာမမွား
၀တ္စားဆင္ယင္
ျမတ္ႏိုးၾကင္
ငါးအင္ လင္က်င့္ရာ။

(၁) ဇနီးမယားအား မထီေလးစား မျပဳျခင္း၊
(၂) ဇနီးမယားအား ရွာေဖြရသမွ် ဥစၥာမ်ားကို အပ္ႏွံျခင္၊
(၃) မိမိ ဇနီးမယားမွ တစ္ပါး အျခားမိန္းမမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပား က်ဴးလြန္မႈ မရွိျခင္း၊
(၄) ဇနီးမယားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ အ၀တ္အစားအသစ္အဆန္းမ်ား ဆင္ယင္ေပးျခင္း၊
(၅) ဇနီးမယားအား ျမတ္ႏိုးၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံျခင္း။


မယား က်င့္၀တ္ ၅ ပါး

အိမ္တြင္းမႈလုပ္
သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ
မိစၦာၾကဥ္ေရွာင္
ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိ
ပ်င္းရိမမူ
၀တ္ငါးဆူ အိမ္သူ က်င့္အပ္စြာ။

(၁) အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို အဆင္ေျပေစရန္ စီမံခန္ ့ခြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(၂) မိမိလင္ေယာက်္ား အပ္ႏွံလာေသာ ဥစၥာမ်ားကို စနစ္တက် သိမ္းဆည္း ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
(၃) မိမိေယာက်္ားမွ တစ္ပါး အျခားေသာ ေယာက်္ားတို႔ႏွင့္ ကာမအမႈ ကိစၥတြင္ ေဖာက္ျပန္မႈ မရွိျခင္း၊
(၄) မိမိဘက္မွေဆြမ်ိဳး ၊ လင္သားဘက္မွ ေဆြမ်ိဳးတို႔၌ မွ်မွ် တတ ေပးကမ္းရျခင္း၊
(၅) လုပ္ငန္းကိစၥ အ၀၀၌ ပ်င္းရိျခင္းကင္း၍ ကၽြမ္းက်င္ရျခင္း။


ဆရာ ၀တၱရား ၅ ပါး

အတတ္လည္း သင္
ပဲ့ျပင္ဆံုးမ
သိပၸမခ်န္
ေဘးရန္ဆီးကာ
သင့္ရာအပ္ဖုိ႔ ဆရာတုိ႔ က်င့္ဖုိ႔၀တ္ငါးျဖာ


ဆရာကလည္း တပည့္အေပၚ ဆံုးမစရာရွိတာ ဆံုးမပဲ့ျပင္သလုိ၊ လုိအပ္ တဲ့ခရီးေရာက္ဖုိ႔ ေျခာက္တစ္ခါ ေခ်ာ့တစ္ဖံု၊ ထန္သင့္ရင္ ထန္၊ မာန္သင့္ရင္ မာန္၊ အေပ်ာ့ဆြဲသင့္ရင္ အေပ်ာ့ဆြဲၿပီး လုိရာပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာစြာ ပဲ့ျပင္တတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းထံမွာ အပ္ႏွံေပးရမွာ ျဖစ္သလုိ၊ သင္ၾကားစရာမွန္သမွ် ဆရာစားမခ်န္ လုိအပ္သေလာက္ သင္ၾကား ေပးရမွာပါ။
ေနာက္ဆံုးအရြယ္ေရာက္လာရင္လည္း အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေပး တာ၊ စား၀တ္ေနေရး သမၼာအာဇီ၀နဲ႕ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ ဘ၀တစ္သက္တာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည္အထိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ့္ တာ၀န္၀တၱရားရွိပါတယ္။တပည့္ ၀တၱရား ၅ ပါး

လာမူႀကိဳဆီး
ထံႏွီလုပ္ေကၽြး
သင္ေထြးအံရြတ္
တပည့္၀တ္ မခၽြတ္ငါးခု သာ


တပည့္ျဖစ္သူက ဆရာ၏စကားကုိ ေျမ၀ယ္မက် မွတ္သား၊ နားေထာင္ ႐ိုေသေလးစားၿပီး၊ ဆရာ၏ အမႈကိစၥ မွန္သမွ် လုိအပ္သလုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးရမွာျဖစ္သလုိ၊ အတတ္ပညာကုိလည္း ႐ိုေသေလးစားစြာ သင္ၾကား ေလ့က်က္ၾကရပါမယ္။

Leave a Reply