HAZY LIFE

ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဗုဒၵဘာသာ

အရာရာတုိင္းတြင္ အသြင္သဏၭာန္ႏွင္႔ အႏွစ္သာရဟူ၍ ရွိၾကသည္ ။ အသြင္သဏၭာန္သည္ အႏွစ္သာရကုိ ပုံေဖာ္ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးရသလုိ ၊ အႏွစ္သာရသည္ အသြင္သဏၭာန္တည္ရွိမႈအား အဓိပၸါယ္ ၿပည္႔၀ေစေပသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ တစ္စုံတစ္ရာကုိ အကဲခတ္တန္းဖုိး ၿဖတ္မည္ ဆုိပါလွ်င္ အသြင္သဏၭာန္ေရာ အႏွစ္သာရကုိပါ ၿခံဳငုံမိရန္ အေရးၾကီးလွေပသည္ ။ လူသားတုိ႔၏ ဘ၀တစ္ခုလုံးႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ တုိ႔အား ေလ႔လာဆန္းစစ္မႈၿပဳရာတြင္လည္း အသြင္သဏၭာန္မွ်ကုိသာ ၾကည္႔ၿပီး အႏွစ္သာရ၏ တန္ဖုိးကုိ အကဲၿဖတ္၍ မရႏိူင္သည္ကုိ လူသားတုိင္း အေလးဂရုၿပဳအပ္ေပသည္ ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမၻာ႔လူသားထု တစ္ရပ္လုံး ကုိးကြယ္အားထားရာ ဘာသာၾကီး ေလးခုအနက္မွ တစ္ခုအပါအ၀င္ ၿဖစ္သည္႔အေလ်ာက္ သုေတသီတုိ႔က ဘက္စုံေထာင္စုံမွ ေလ႔လာစူးစမ္းမႈမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ႔ၾကရာ အခ်ိဳ ႔မွာအေပၚယံ အသြင္သဏၭာန္မွ်ကုိသာၾကည္႔ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၏ တန္ဖုိးကုိ အကဲၿဖတ္ၾက ၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသားၿပဳစု ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္ ။ ထုိသုိ႔အကဲၿဖတ္သူမ်ားထဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရကုိ သိနားလည္ၿခင္းမရွိသူအခ်ိဳ ႔က ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ရွိခုိးပူေဇာ္သည္႔ အေလ႔အထကုိ ရုပ္ထုကုိးကြယ္မႈ အၿဖစ္ အစဥ္တစုိက္ေ၀ဖန္ ရႈတ္ခ်ခဲ႔ၾကသည္ ။ ယင္းအေလ႔အထသည္ သူတုိ႔ အၿမင္တြင္ အဓိပၸါယ္မဲ႔ေကာင္း မဲ႔ေနေပလိမ္႔မည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ ဘာသာတရားအဆုံးအမႏွင္႔အညီ ၿမင္႔ၿမတ္ေသာ ဘ၀တစ္ခုအားမည္သုိ႔ ေဆာက္တည္ ရမည္ကုိ သင္ၾကားၿပသေပးခဲ႔သည္႔ ဆရာသခင္ေက်းဇူးရွင္ တစ္ဦးအား အရုိအေသေပး ဂါရ၀ၿပဳၿခင္း၏ ထူးၿခားခ်က္ကုိကား သိနားလည္ၿခင္း မရိွၾကေခ် ။ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္တုိ႔အား ရွိခုိးပူေဇာ္သည္႔ အေလ႔အထသည္ ဗုဒၶ၏ သစၥာဥာဏ္ ၊ ပါရမီ ၊ အသိပညာ ၊ ဂုဏ္ေက်းဇူး မ်ားႏွင္႔ လူသားတုိ႔ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ၿမင္႔ၿမတ္ေသာ စြန္႔လႊတ္မႈတုိ႔အား အသိအမွတ္ၿပဳ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းၿပသသည္႔ နည္းလမ္းတစ္ရပ္သာ ၿဖစ္သည္ ။ အဆုိပါ အေၾကာင္းတရားတုိ႔အား သိနားလည္မႈမရွိသည္႔အတြက္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ထုလုပ္ပူေဇာ္ၿခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္ေၿပာဆုိ ေရးသားၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္ ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး အေနႏွင္႔ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူအားပူေဇာ္ဂါရ၀ၿပဳၿခင္းသည္ မၿဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ ရမည္႔ကိစၥေပေလာဟုၿပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည္႔သင္႔ေပသည္ ။ ဆင္းတု ၊ ရုပ္ပြားေတာ္တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အၿဖစ္ခံယူေရးအတြက္ မရွိမၿဖစ္လုိအပ္ခ်က္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္အား ပူေဇာ္ဂါရ၀ၿပဳၿခင္းသည္ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး အက်ဳိးယုတ္စရာ မရွိသည္႔ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာ အေလ႔အထတစ္ရပ္သာ ၿဖစ္ေပသည္ ။ ၿမင္႔ၿမတ္စင္ၾကယ္ေသာ ဘာသာတရားတစ္ခုအား ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ရန္အလုိ႔ငွာ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ဤကိစၥကုိ ေ႔ရွတန္းတင္ အသုံးခ်ေနၾကသည္ဆုိၿခင္းကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖုိ႔ နားလည္ရန္ခက္ခဲလွေပသည္ ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔က ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူၿဖင္႔ ကုိယ္စားၿပဳထားသည္႔ သူတို႔၏ ဆရာသခင္အားပူေဇာ္ဂါရ၀ၿပဳၿခင္းသည္ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ကုိယ္႔က်င္႔တရား ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ တစ္စုံတစ္ရာႏွင္႔ တစ္ပါးသူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈအား ထိပါးခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေနပါသေလာ ။ အကယ္စစ္စစ္ ဗုဒၶၿမတ္စြာသည္ ပကာသနလႊမ္းေသာ ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားက်င္းပရန္ မည္သည္႔အခါကမွ်အဆုိမၿပဳခဲ႔ပဲ ဓမၼကုိၿဖန္ၿဖဴးရန္ႏွင္႔ မွန္ကန္ၿမင္႔ၿမတ္ေသာဘ၀တစ္ခုအား ေဆာက္တည္ေရး လမ္းစဥ္တုိ႔ကုိ ညႊန္ၿပရန္သာ အာရုံစုိက္ခဲ႔ေပသည္ ။ ဗုဒၶၿမတ္စြာသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါက ဗုဒၶ၏ေနာက္လုိက္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဗုဒၶ ကုိယ္စား ရုပ္ပြားဆင္းတုမ်ားထုလုပ္ကုိးကြယ္ ၾကရန္လည္းမည္႔သည္႔ အခါကမွ် တုိက္တြန္းမႈမၿပဳခဲ႔ေပ ။ ဗုဒၶၿမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္ၿပဳၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး ရာစုသုံးစုခန္႔ၾကာမွ ဗုဒၶ၏ေနာက္လုိက္ သံဃာေတာ္မ်ားက အရုိအေသၿပဳစရာ အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ ဗုဒၶကုိယ္စား ရုုပ္ပြားေတာ္မ်ား ထုလုပ္ခဲ႔ၾကၿခင္း ၿဖစ္ေပသည္ ။ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားက ဗုဒၶ၏ ၿပီးၿပည္႔စုံေသာ ၿဖဴစင္မႈ ၊ ဂရုဏာတရား ၊ ပညာဥာဏ္ ႏွင္႔ လူယဥ္ေက်းတုိ႔ အေလးထားပူေဇာ္ၿခင္းကုိ ခံယူထုိက္ေသာ ၿမင္႔ၿမတ္သည္႔ အရည္အေသြးမ်ားအား ကုိယ္စားၿပဳလ်က္ရွိသည္ ။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တုိ႔သည္ ကမၻာ႔အႏုပညာရွင္တုိ႔ စြမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္႔ အလွပဆုံး ၊ အေကာင္းမြန္ဆုံး လက္ရာတုိ႔အနက္ တစ္ခုလည္းၿဖစ္ေပသည္ ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္ေစကာမူ ဘာသာေရးအစြဲအလမ္း မၾကိးသူတစ္ခ်ိဳ႕မွာမူ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တုိ႔က ၾကည္ညဳိသူ၏ စိတ္ဘ၀င္တြင္ နက္ရႈိင္းေသာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ဖန္တီးေပးႏူိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိရွိၾကသည္ ။ သုိ႔ၿဖစ္ရာ သူတုိ႔၏ ေနအိမ္ ၊ ရုံးခန္းစသည္တုိ႔တြင္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ အၿမတ္တႏူိးထားေလ႔ရွိၾကသည္ ။ ထုိသုိ႔လူ႔စိတ္အာရုံကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေပးစြမ္းႏူိ္င္သည္႔ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားအား မိမိတုိ႔ အနီး၀န္းက်င္တြင္ ထားရွိဖူးေၿမွာ္ အာရုံၿပဳၿခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း တန္ဖုိးရွိေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုပင္ ၿဖစ္သည္ ။ အၿခားတစ္ဖက္တြင္ကား အမည္ခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႔သည္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ ထုလုပ္ကုိးကြယ္မႈအား ဗုဒၶ၀ါဒ၏ အေရးၾကိးဆုံး အႏွစ္သာရ အၿဖစ္ သေဘာထားကာ သူတုိ႔၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအားလုံးကို ဤၾကည္ညဳိကိုင္းရႈိင္းမႈဆုိင္ရာ အသြင္ သဏၭာန္၌သာ အဓိကဗဟုိၿပဳ အားထားေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္ ။ ထုိသူတုိ႔ကုိမူ ရုပ္တုဆင္းတု ကုိးကြယ္သူမ်ားမဟုတ္ပါဟု ၿငင္းဆုိ ေၿပာၾကားရန္ခက္လွေပသည္ ။ ထုိသူတုိ႔သည္ ဒဏၰာရီဆန္ေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ အသိတရားကင္းမဲ႔စြာ တီထြင္ခဲ႔ၾကသည္ ။ ဗုဒၶၿမတ္စြာ၏ မ်က္ႏွာေတာ္အသြင္အၿပင္ ၊ လက္ဟန္ေၿခဟန္ ၊ မ်က္လုံးႏွင္႔ ဦးေဆာင္းေတာ္တုိ႔ကုိ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးၿဖင္႔ ထုလုပ္ၾကသည္ ။ မဟာလူသားတည္းဟူေသာ ၿမတ္ဗုဒၶဘုရားရွင္ကုိ ေကာင္းကင္ဆန္ေစခဲ႔သည္ ။ တန္ခုိးရွင္ ၊ ဖန္ဆင္းရွင္နတ္ဘုရားအသြင္ သုိ႔ေၿပာင္းေစခဲ႔ၾကသည္ ။ ယင္းရုပ္ပြားေတာ္မ်ားထံတြင္ ဆုေတာင္း ပတၱနာၿပဳၿခင္းၿဖင္႔ သူတုိ႔၏ ေလာကီေရးရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၿပည္႔၀လာလိမ္႔မည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္ေနၾကသည္ ။ ထုိရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ကုိတီထြင္ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ သူတုိ႔၏ အသိဥာဏ္ေခါင္းပါးမႈ ႏွင္႔ ကစဥ္႔ကလ်ား ၿဖစ္ေနသည္႔ စိတ္ေနသေဘာထားတုိ႔၏ ေရာင္ၿပန္ဟပ္မႈမွ်သာၿဖစ္ေပသည္ ။ ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ဓမၼအစစ္အမွန္ကုိအေလးအနက္ထား အာရုံၿပဳလ်က္ အဆုိပါရုပ္ပြားေတာ္မ်ားအေပၚ အစြဲအလမ္းၾကီးမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ရမည္႔ကာလ ၿဖစ္ေပသည္ ။ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူတုိ႔၏ စုေ၀း၀တ္ၿပဳရာ ဗဟုိခ်က္မအၿဖစ္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းသြားရေပမည္ ။ ယင္းသုိ႔ၿပဳႏူိ္င္မည္ဆုိလွ်င္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ ေကာင္းၿမတ္ေသာ ဂုဏ္သတင္းကုိ ဆက္လက္ထိ္န္းသိမ္းသြားႏူိင္ေပလိ္မ္႔မည္ ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာကုိထိန္းသိမ္းရင္း ဗုဒၶ၀ါဒအား ခံယူက်င္႔သုံးသြားႏူိင္ပါသည္ ။ သုိ႔ေသာ္မိမိတုိ႔၏ မိရုိးဖလာ ဓေလ႔ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ဗုဒၶ၀ါဒ အတြင္းသြပ္သြင္းၿခင္းၿဖင္႔ အရုိးကုိ အရြက္ဖုံးေစရန္ကား မၿပဳအပ္ေပ ။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆုိေသာ မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက သူတုိ႔၏လူမ်ဳိးဓေလ႔ထုံးတမ္းႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားမ်ားအား သားစဥ္ေၿမးဆက္ ခံယူက်င္းပၾကသည္ကုိ ဘာသာၿခားတုိ႔က ဗုဒၶ၀ါဒ၏ လမ္းညႊန္မႈအရ ၿပဳလုပ္ေနသည္ဟု လြဲမွားစြာမွတ္ယူတတ္ၾကေသာ ေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္ ။ ဘာသာေရးအယူသီးသည္႔ အစြန္းေရာက္ဘာသာၿခားအဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႔ကလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပညာမဲ႔တုိ႔အား သူတုိ႔၏ဂုိဏ္းဂဏအတြင္းသုိ႕႔ ကူးေၿပာင္း၀င္ေရာက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ပရိယာယ္ဆင္လ်က္ဗုဒၶ၀ါဒအား သေရာ္ေလွာင္ေၿပာင္ ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်မႈၿပဳရာတြင္ ယင္းအေၿခအေနအား အသုံးခ်အၿမတ္ထုတ္ေလ႔ရွိၾကသည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သတိၿပဳအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အဆုိပါအခမ္းအနား ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကုိ ရုိးရာ ဓေလ႔ထုံးစံ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အၿဖစ္က်င္းပလုိသူမ်ားအေနၿဖင္႔ ဗုဒၶ၀ါဒ ႏွင္႔ေထြးေရာယွက္တင္မၿဖစ္ေစရန္ ယင္းတုိ႔ကုိဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းကန္တုိ႔၏ ၿပင္ပတြင္သာက်င္းပသင္႔သည္ ။ ဗုဒၶ၀ါဒကုိလူထုအၾကား အထင္အၿမင္လြဲမွားမႈႏွင္႔ ထိပါးဖ်က္ဆီးမႈကုိ ဖန္တီးႏိူင္ရန္ အခြင္႔သာေစမည္႔ အဆုိပါအေလ႔အထမ်ားအား ခြင္႔မၿပဳမိရန္ သတိၾကီးစြာထားၾကရမည္ ။ ေဒသတစ္ခု လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတြင္ ေရွးကာလကပင္ အၿမစ္တြယ္တည္ရွိခဲ႔ေသာ မိရုိးဖလာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔ထုံးတမ္းတစ္ရပ္ေၾကာင္႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားအေပၚ အထင္အၿမင္ လြဲမွားေစၿခင္းသည္ မိမိတုိ႔ယုံၾကည္ကုိးစားရာ ဘာသာတရား အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္႔တံၿပန္႔ပြားေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ အႏ ၱရာယ္တစ္ခုၿဖစ္သည္ဆုိၿခင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေလးဂရုၿပဳသင္႔ေၾကာင္းေရးသား တင္ၿပလုိက္ရပါေတာ႔သည္ ။

၀င္းသိန္းဦးေရးသားသည္႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အမွန္တကယ္ ယဥ္ေက်းၾကၿပီေလာ ႏွင္႔ ဓမၼစာစုမ်ား ဆုိသည္႔စာအုပ္မွ ကုိးကားေရးသားၿခင္းၿဖစ္သည္ ။

Leave a Reply