HAZY LIFE

မွတ္ေက်ာက္တင္ခံမည္႕ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ...


စကားဦး။ ။ ဗုဒၶ၏ သဘာ၀ဓမၼေဒသာနာေတာ္မ်ားကုိ သိပၸံပညာျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ လူ႕သဘာ၀ဓမၼျဖစ္ေသာ ရုပ္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စိတ္အဖြဲ႕အစည္း တုိ႕၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ သဘာ၀တရားအား ထုိးထြင္းသိျမင္ႏုိင္ရန္ အာသီသျပဳလ်က္ ဆရာၾကီး ဦးေဌးေအာင္ ေဟာၾကားဆံုးမခ်က္မ်ားကို ေဒါက္တာတစ္ဦး၏ စုစည္းမူ႕ျဖင့္ တင္ျပထားေသာ စာအုပ္ကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သဗၺညဳတ ညဏ္ေတာ္၊ အာသ၀ကၡယညဏ္ေတာ္တုိ႕ျဖင့္ သိေတာ္မူေသာ သဘာ၀အမွန္တရားမ်ားကုိ လူသားတုိ႕ နားလည္ႏဳိ္င္ေသာ နယ္အတြင္းမွ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေဒသနာေတာ္မ်ားသည္ သဘာ၀ဓမၼ ပညာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသဘာ၀ဓမၼေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားရာတြင္ အေၾကာင္းယုတိၱ ခုိင္လံုသည္ သက္ေသ သာဓက ျပည့္စံုသည္။ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို စမ္းသပ္ခံႏုိင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခု သိပၸံပညာ၏ ဘဘာ၀တရား ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမူ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေဒသနာေတာ္မ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းၾကလာေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ညဏ္မ်က္စိဖြင့္ေပးသျဖင့္ အမွန္တကယ္ မရွိေသာ္လည္း ထပ္တလဲလဲ စြဲခဲ့ၾကေသာ ငါ၊ သူတစ္ပါး ဟူ၍ ယံုၾကည္စြဲျမဲေနေသာ သမုတိၱနယ္မွ ခံယူထားေသာ သဘာ၀တရားထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ပရမတၱနယ္မွ သဘာ၀အမွန္တရားမ်ား ရွိေၾကာင္း သိခဲ့ရပါသည္။ ပရမတၱနယ္မွ အမွန္တရားသည္ လူတြင္ ရုပ္တရားႏွင့္ နာမ္တရား ဟူ၍ နွစ္မ်ဳိးသာရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။


ရုပ္တရား(ရူပကၡႏၶာ)ႏွင့္ နာမ္တရား( နာမကၡႏၶာ) တုိ႕ပူးေပါင္း၍ စဥ္ဆက္မျပက္ လုပ္ငန္း လုပ္ေနေသာ သဘာ၀အမွန္တရား(သစၥာတရား)ကုိ စိတ္(နာမ္တရား)က တုိက္ရုိက္သိေအာင္ ၀ိပႆနာျဖင့္ ေလ့က်င့္ရပါတယ္။
ေရွးဦးစြာ ရုပ္တရားကို ပုိင္ျခားၾကည့္ျခင္းကို ရူပကၡႏၶပရိေစၧဒပညာ ဟုေခၚပါသည္ ယေန႕ေခတ္ ေဆးပညာက ခႏၶေဗဒပညာ (Anatomy) ဟုေခၚပါသည္။ ရုပ္တရားတြင္ အရုိး၊ အေသြး၊ အသား၊ စသည္တုိ႕ကုိ ဖံုးအုပ္ထားေသာ အေရျပား ရွိပါသည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္တက္၍ ရူပကၡႏၶပစၥယပရိဂၢဟပညာျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ အစိတ္အပိုင္းတုိ႕သည္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္း၍ လုပ္ငန္းလုပ္ေနၾကပံုမ်ားကို ေလ့လာရသည္ ယင္းကို ယေန႕ေဆးပညာက ဇီ၀ကမၼေဗဒပညာ ဟုေခၚပါသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရုပ္တရားတြင္ ရုပ္ခႏၶာကို ဖြဲစည္းထားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္း၍ ရွင္သန္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနပံုကို ဆင္ျခင္ျပီး ရုပ္ခႏၶာကို ဖြဲစည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ အခဲသေဘာရွိေသာ အစိတ္အပိုင္း (၂၀)မ်ဳိး၊ အရည္သေဘာရွိေသာ အစိတ္အပိုင္း (၁၂)မ်ဳိး၊ ေလသေဘာရွိေသာ အစိတ္အပိုင္း (၆)မ်ဳိး၊ အပူသေဘာရွိေသာ အစိတ္အပိုင္း(၄)မ်ဳိး၊ ဟူ၍ ေကာ႒ာသ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို (၄၂)မ်ဳိး ခြဲ၍ ေလ့လာနည္းကို ေပးထားသည္။ ရုပ္ခႏၶာကို ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ၀ါေယာ၊ ေတေဇာ၊ ဆုိတဲ့ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးကို သိရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိဓာတ္ေလးပါးကို ပုိင္းျခား၍ ဆင္ျခင္ေသာ ကမၼ႒ာန္းကို စတုဓာတု၀၀တၱာန္ ကမၼ႒ာန္းဟု ေခၚဆုိပါသည္။


ယေန႕သိပၸံ ပညာက ေဖာ္ထုတ္ျပသျဖင့္ ကလာပ္စည္မ်ား အေၾကာင္းကို သိလာေသာအခါ အခဲ၊ အေရ၊ ေလ၊ အပူတုိ႕သည္ ရုပ္ခႏၶာကို ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေျခခံ(ယထာဘူတ) ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ျဖစ္သည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ သင္ၾကားမူ႕သည္ မည္မွ်ေလးနက္၍ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည္ကုိ သိၾကရပါသည္။
အခဲသေဘာရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းကိုေလ့လာလွ်င္ မာေသာ သေဘာရွိသည္။ ထင္ရွားေသာ အပိုင္းကုိ ျပရလွ်င္ အရုိးသည္ အမာဆံုးျဖစ္သည္ မာေသာဂုဏ္သတိၱ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာတစ္ခုလံုးကုိ ထိန္းထားႏဳိင္ေၾကာင္းကို ဗုဒၶ၏ ရူပကၡႏၶာ ပရိေစၧဒပညာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယေန႕ ေဆးပညာတြင္လဲ လက္ခံထားပါသည္။ အရည္သေဘာရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ေသြး၊ ေခၽြး၊ ဆီး၊ မ်က္ရည္၊ ႏွာရည္ စသည္တုိ႕ပါ၀င္ပါသည္ အရည္သည္ စီးဆင္းျခင္း သေဘာရွိျပီး ေသးငယ္ေသာ အေပါက္တြင္းသို႕ စိမ့္၀င္ထြက္ႏုိင္ေသာ ဂုဏ္သတိၱရွိသည္။ ဤအရည္ပို္င္းတြင္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ေသြးသည္ ရုပ္ခႏၶာ အနံအျပားသုိ႕ ေရာက္ရွိျပီး ကလာပ္စည္မ်ား၏ အေျမးပါးကုိ ျဖတ္၍ အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အဟာရႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္တုိ႕ကို ရုပ္ခႏၶာတစ္ခုလံုးသုိ႕ ေပးပုိ႕ႏုိင္သည္။ ေလသေဘာရွိေသာ အစိတ္အပို္င္းတြင္လဲ တြန္းကန္ႏဳိင္ျခင္း လွဳပ္ရွားႏုိင္ျခင္း၊ ဖိအားေပးႏဳိင္ျခင္း ဂုဏ္သတၱိရွိိပါသည္ ထုိ႕ေၾကာင့္ အစာမ်ဳိရာတြင္ ဖိအားေပးျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးသည့္အခါ အညစ္အေၾကားစြန္႕သည့္အခါ အတြင္းမွ တြန္းကန္အားေပးျခင္း တုိ႕ လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ အပူသေဘာသည္ ရုပ္ခႏၶာတြင္ အပူေငြ႕ရွိပါသည္ ၄င္းသည္ အပူစြမ္းအင္အျဖစ္တည္ရွိျပီး အပူစြမ္းအင္ကို ကလာပ္စည္မ်ားရွင္သန္ေရလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည္။ အခဲ၊ အရည္၊ ေလ တုိ႕သည္ အပူဓာတ္မ်ားရာတြင္ ျပန္႕ကားျပီး အပူဓာတ္နည္းလွ်င္ က်ဳ႕ံ၀င္ၾကပါသည္။ တစ္သမတ္တည္ရွိေသာ အပူဓာတ္က ထုိသုိ႕မျဖစ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းေပးသည္ ရုပ္ခႏၶာတြင္ အပူစြမ္းအင္အျပင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ မ်ားရွိသည္ဟု သိပၸံပညာက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ရုပ္တရားတစ္ခုလံုးကို စိီစစ္ၾကည့္လုိက္ရင္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးမွ လြဲ၍ ဘာမွမရွိ ယင္းဓာတ္ၾကီးေလးပါးတစ္မ်ဳီးစီတြင္ ကိုယ္ပုိင္ ဂုဏ္သတၱိ တစ္မ်ဳိးစီ ရွိေနၾကျပီး အခ်ဳိးညီညီ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရုပ္ခႏၶာ ရွင္သန္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရုပ္ခႏၶာ၏ အေျခခံဓာတ္ၾကီးေလးပါးႏွင့္ ပက္သက္၍ ေလးေလးနက္နက္ပုိင္းျခား ၾကည့္တတ္ရန္ နည္းလမ္းေပးထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဖန္ ေဆးပညာက ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ ျဖစ္ေစေသာ ဘာ၀ရုပ္တုိ႕သည္(ေဆးပညာေခၚ chromosome) အဖမ်ဳိးဥေခၚ အဖဖက္မွ ေယာက်္ားျဖစ္ေစေသာ ဘာ၀ရုပ္ႏွင့္ အမိမ်ဳိးဥတုိ႕ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေပါင္းစပ္မိလွ်င္ ေယာက်္ားျဖစ္ျပီး အဖဖက္မွ မိန္းမျဖစ္ေစေသာ ဘာ၀ရုပ္ႏွင့္ အမိမ်ဳိးဥတုိ႕ ေပါင္းစပ္မိေသာအခါ မိန္းမျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမျဖစ္ျခင္းသည္ အမိမ်ဳိးဥႏွင့္ အဖမ်ဳိးဥတုိ႕ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေပါင္းစပ္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။
ဗုဒၶ၏ လူ႕သဘာ၀ဓမၼပညာတြင္ ပဋိသေႏၶ တည္ဆဲခဏတြင္ ေယာက်္်ားျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္း ကမၼသတိၱကေထာက္ပံလွ်င္ ေယာက်္ားျဖစ္ျပီး၊ မိန္းမျဖစ္ေစေသာ ကမၼသတၱိက ေထာက္ပ့ံလွ်င္ မိန္းမျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။ ပဋိသေႏၶတည္ျပီးခ်ိန္မွစ၍ လူ၏ ဗီဇနိယာမ(ေဆးပညာေခၚ genetic law) အတုိင္း ကလာပ္စည္မ်ား အဆင့္ဆင့္ တုိးပြားလာရာ အရြယ္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္၌ ကလာပ္စည္ေပါင္း ကုေဋတစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ယင္းမွာ ရုပ္၏ ဗီဇနိယာမအတုိင္း အစိတ္အပို္င္း(ေကာ႒ာသ) ျဖစ္ေအာင္ဖြဲစည္းသည္။ ေဆးပညာက ကလာပ္စည္မ်ားသည္ တစ္စကၠန္႕တြင္ ငါးကုေဋ ပ်က္စီးေနၾကျပီး ငါးကုေဋ အသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ေဖာ္ျပသည္။ ဗုဒၶ၏ ဓမၼပညာတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ တုိ႕သည္ ျဖစ္ျခင္း၊ တည္ျခင္း ပ်က္ျခင္း၊ အစဥ္ကုိ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေဆးပညာက ေထာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႕ ပ်က္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ ျဖစ္ျခင္း အစဥ္သည္ ရုပ္ကလာပ္စည္တုိ႕၏ မတည္ျမဲျခင္းသေဘာ ၀ိပရိဏမ ဒုကၡဟုေခၚပါသည္၊ ၀ိပရိဏမ ဒုကၡသည္လည္း ဒုကၡသစၥာအနက္ တစ္ခက္ျဖစ္၍ သခၤ ါရ ဒုကၡကဲ့သုိ႕ ညဏ္ပညာျဖင့္သာ သိႏုိင္ေသာ ခႏၶာဒုကၡသစၥာျဖစ္ပါသည္။ ကလာပ္စည္းမ်ား ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း ရပ္စဲေသာအခါ ေသျခင္း မရဏ ျဖစ္ေပၚသည္။ ေသးငယ္ေသာ ပရမာႏုျမဴေခၚ ကလာပ္စည္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ပံုကို ဥပမာေပးရေသာ္ တီဗီဖန္သားျပင္အား ၾကည့္ရွဴ႕ျခင္းျဖင့္သိႏုိင္သည္ ေသးငယ္ေသာအစက္ေျပာက္ေလးမ်ား ေျပာင္းလည္းလွဳပ္ရွားျခင္ေၾကာင့္ အရုပ္ပံုမ်ားလွဳပ္ရွားေနျခင္း အျဖစ္ က်ေနာတုိ႕ အျမင္အာရုံတြင္ ထင္လာပါသည္။ဗုဒၶသဘာ၀ဓမၼသည္ ပရမတၳတရား (၄)ပါးရွိေၾကာင္းေဟားၾကားခဲ့ပါသည္ သိပၸံပညာသည္ ရုပ္တရား ရုပ္တရားတပါးကိုသာ သိႏုိင္သည္ က်န္တရား သံုးပါးကို မသိႏုိင္ပါ။ ေနာက္ျပီး ဒိီပရမတၳတရား အေပါင္းတုိ႕ရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ ဆက္ႏြယ္ပံုကို ရွင္းျပဖုိ႕ နိယာမတရား ငါးပါး ရွိပါတယ္။
၁။ ဥတုနိယာမ။ ။ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနိယာမမ်ား၊
၂။ ဗီဇနိယာမ။ ။ ဇီ၀ဆုိင္ရာ နိယာမမ်ား၊
၃။ စိတၱနိယာမ။ ။ စိတ္တို႕၏ ျဖစ္ျမဲသေဘာ၊
၄။ ကမၼနိယာမ။ ။ ကံတရားတုိ၏ ျဖစ္ျမဲသေဘာ၊
၅။ ဓမၼနိယာမ။ ။ သဘာ၀ဓမၼတုိ႕၏ ျဖစ္ျမဲသေဘာ၊
ဤသုိ႕ ေလာကၾကီးတြင္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ နိယာမငါးပါးတြင္ သိပၸံပညာသည္ (၁) ႏွင့္ (၂) ကိုသာ သိနားလည္ႏဳိင္ျပီး က်န္နိယာမ တရားကို မသိနားမလည္ပါ။
ကမာၻေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ အုိင္စတုိင္းေျပာသြားေသာ စကားရွိပါသည္။


Religion is lame without science and is blind without religion.
သိပၸံပညာမပါေသာ ဘာသေရးသည္ အက်ဴိးျဖစ္ျပီး ဘာသာေရးမပါေသာ သိပၸံပညာသည္ အကန္းျဖစ္သည္။
မွန္ပါသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ လူသားမ်ား စား၀တ္ေနထုိင္ေရးအတြက္ သိပၸံပညာသည္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ပါတယ္ သုိ႕ေသာ္ သိပၸံပညာသည္ ေျခလက္သန္စြမ္းသည့္ မ်က္မျမင္သူႏွင့္ အလားတူေနသျဖင့္ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ဗုဒၶသဘာ၀ဓမၼသည္ ပို၍ပင္ လုိအပ္ပါသည္။
ဂရိေတြးေခၚရွင္ (Socrates)ဆုိကေရးတီးကလည္း
လူသားတုိ႕သည္ အမွန္တရားကို သိေအာင္ ရွာၾကံရမည္။ အမွန္တရားကိုသိမွ အမွားကို မည္သူမွ် ျပဳလုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္'
ဟု ဆုိခဲ့ပါတယ္။ မွန္ပါသည္ အမွန္တရားကို အမွန္တကယ္သိပါက အမွားတရားသည္ လွည့္စားလုိ႕မရေအာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထင္ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႕ အမွန္တရားကို အမွန္တကယ္သိႏုိင္ရန္ ဗုဒၶသဘာ၀ဓမၼကို သင္ယူေလ့လာ လုိက္စားျခင္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ဆုိကေရးတီးကပင္
All i know is that i know nothing ကၽႊႏုပ္၏ သိျမင္ခ်က္အားလံုးကို သတၳဳခ်လုိက္လွ်င္ ကၽႊႏုပ္သည္ ဘာမွမသိျခင္းဟူေသာ အေျဖကိုသာရသည္


ဟု ပညာရွိပီပီ ၀န္ခံခဲ့ပါသည္။ (Plato)ပေလတုိက အစစ္အမွန္တရားဟုသည္မွာ (Form)ပံုစံ သေဘာေဆာင္ေသာ နာမ္ေလာကျဖစ္သည္ ရုပ္ေလာကသည္ ပံု၏အသြင္လကၡဏာျဖစ္၍ အမွန္ရွိေသာ ေလာကမဟုတ္ဟုဆုိခဲ့ပါသည္။ ပေလတုိ႕၏ တပည့္ျဖစ္သူ (Aristotle)အရစၥတုိတယ္ကလဲ ရုပ္ေလာကႏွင့္ နာမ္ေလာကသည္ ခြဲမရေအာင္ ဒြန္တြဲ ဆက္စပ္ေနျပီး အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ေတြးေခၚပညာရွင္တုိ႕သည္ ဆင္ျခင္းျခင္အဓိက၀ါဒ(Rationalism) ကုိဦးစားေပးၾကတယ္။ ထုိ႕ျပင္ ယခုအခါ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္သည့္ တယ္လီ၏ပသီ (Telepathy)၊ စိတ္စြမ္းအင္အားျဖင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ေရႊ႕လ်ားေစႏုိင္ေသာ တယ္လီကုိင္းနက္ဆစ္(Telekinesis)၊ ဖံုးကြယ္ေနေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ေ၀းလံသည့္အရပ္ေဒဒ၌ရွိေသာ အရာမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည့္ ကလယ္ဗုိးယင့္(Clairvoyance)၊ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လာမည့္ အေၾကာင္းအရာတုိ႕ကုိ ၾကဳိတင္ျမင္ႏဳိ္င္ေသာ ပရီေကာ့နီရွင္း(Precognition)၊ စသည့္ မရစိတ္ပညာ(Parapsychology) တန္ခုိးမ်ား ရွိေၾကာင္းကိုလဲ စိတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက လက္ခံထားၾကပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႕ေသာ ထူးျခားသည့္ စြမ္းရည္မ်ား ရွိေၾကာင္းကိုကား မရွင္းျပႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သဘာ၀ဓမၼပညာက စိတ္ျဖစ္ပံု၊ ပ်က္ပံု၊ စိတ္ေၾကာင့္ရုပ္ျဖစ္ပံု၊ စိတ္ကုိျခယ္လွယ္ေနၾကေသာ ေစတသိက္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲပံု၊ ကုသုိလ္စိတ္ႏွင့္ အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ပံု၊ ယင္းစိတ္တုိ႕ႏွင့္ ယွဥ္ျပီး အကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံ ေစတနာေၾကာင့္ သုဂတိႏွင့္ ဒုဂၢဘ၀မ်ား ျဖစ္ေပၚပံု၊ စ်ာန္အဘိညဏ္ရေအာင္ အားထုတ္လွ်င္ တယ္လီပသီ၊ ကလယ္ဗုိးယင့္၊ ပရီေကာ့နီရွင္း စသည့္တုိ႕ထက္ အဆမ်ားစြာပုိျပီး အစြမ္းထက္ေသာ ညဏ္ပညာရရွုိႏဳိင္ပံု၊ ဘ၀ကုိ တက္မက္တြယ္တာတတ္သည့္ တဏွာကုိ ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ ပယ္သတ္ႏဳိင္ပံု၊ ထုိသို႕ ပယ္သက္လုိက္သည့္အခါ အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္ေသာ သႏၱိသုခကုိ ခံစားရပံု အလံုးစံုတုိ႕ကုိ တိတိက်က် ေဟာၾကားထားပါသည္။

ကမာၻေတြးေခၚပညာရွင္ၾကီးမ်ားသည္ ပရမတ္တရားအထိ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏုိင္ၾကသည္ဟု တစ္ခ်ိဳ႕ပညာရွိတုိ႕က အဆိုျပဳေစကာမူ မရမတ္နယ္တုိ႕ အမွန္တကယ္မေရာက္ၾကပါဘူး ၊ သိပၸံပညာက ရုပ္ကုိ အက္တန္၊ ေမာလီက်ဴးမ်ား အျဖစ္သုိ႕လည္ေကာင္း၊ အီလက္ထရြန္၊ ပရုိတြန္၊ နယူထရြန္၊ အဆင့္ထိလည္ေကာင္း အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏဳိင္ေစကာမူ၊ စိတ္၊ေစသသိက္၊ နိဗၺာန္ တုိ႕၏အေၾကာင္းကို မသိျမင္ၾကပါ ထုိျပင့္ ယင္းပရမတ္တရားတုိ႕ အခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္ေနပံုကိုလည္း မသိနားမလည္ႏဳိင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သိပၸံပညာက ပုဂၢဳိလ္ရွိသည္၊ ေယာက္်ားရွိသည္၊ မိန္းမရွိသည္၊ ေခြးေၾကာင္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ေလယာဥ္ ရွိသည္ ဆုိေသာ ပညတ္အျမင္မ်ားကို မေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါ ပညတ္ေလာက အတြက္မူ ယင္းမွာ အတုိင္းအသာတစ္ခုထိ ျငင္းစရာမရွိေအာင္မွန္ပါသည္ သို႕ေသာ္ ဗုဒၶသဘာ၀ ပရမတ္တရားအရမွာမူ ထုိပညတ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ဥပမာ လူဟုသတ္မွတ္ထားေသာ ေလာကီအမွန္တရားကို ဆံပင္၊ေမြးညွင္း၊ ေျခသည္း၊လက္သည္း၊ အသား၊အေရ အေၾကာ၊အရုိး ဟု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလုိက္ပါက လူမရွိေတာ့ေပ ေကာ႒ာသ ၃၂ ပါးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိ႕အတူ လူ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခံစားမူ႕ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနကၡႏၶာ၊ မွတ္သားမူ႕ျဖစ္ေသာ သညွာကၡႏၶာ၊ ေစ့ေဆာ္မူ႕ျဖစ္ေသာ သခၤ ါရကၡႏၶာ၊ သိမူ႕ျဖစ္ေသာ ၀ိညာနကၡႏၶာ၊ ဤနာမ္ခႏၶာေလးပါးကို လူဟု မသတ္မွတ္ႏုိင္ပါ၊ ရူပကၡႏၶာဆုိေသာ ရုပ္အစုႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါမွသာ လူဟူေသာပညတ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေလယာဥ္ စသည္တုိ႕မွာလဲ ထုိးနည္းလည္းေကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စစီျဖဳတ္လုိက္ပါက ပညတ္အမွန္တရားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္။ ဗုဒၶ၏ သဘာ၀ဓမၼပညာသည္ စၾက၀ဠာအလံုးစံု၌ ရွိၾကေသာ သက္ရွိသက္မဲ့ အလံုးစံုတုိ႕ကို အေျခခံအက်ဆံုး ျဖစ္သည့္ ပရမတၳ တရားမ်ားျဖင့္ အရွိကုိအရွိအတုိင္း သဘာ၀အမွန္အတုိင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ ေ၀ဖန္စီစစ္ျပထားေသာ ပညာ ျဖစ္ပါသည္။
အတြင္းစိတ္(မေနာ၀ိညဏ္)
အျပင္စိတ္ငါးမ်ဳိးသည္ သိ သေဘာသက္သက္သာပါသည့္ စိတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အျပင္စိတ္မ်ားျဖစ္ျပီးတုိင္း ေနာက္မွ ကပ္၍လုိက္ျပီး အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေသာ အလုပ္လုပ္သည့္ စိတ္မ်ားသည္ အတြင္းစိတ္(မေနာ၀ိညဏ္)မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အတြင္းစိတ္၏ တည္ရာသည္ အတြင္းဒြါရ ျဖစ္ျပီး မွီရာအာရုံသည္ အတြင္းအာရုံ(ဓမၼာရုုံ) ျဖစ္သည္။ အျပင္စိတ္မ်ားအာရုံကို အတြင္းစိတ္က ခံယူ၍ အတြင္းစိတ္၏ ျဖစ္လာေသာ အာရုံကုိ ဓမၼာရုံ ဟုေခၚသည္။ ထုိ႕ေၾကင့္ အျပင္ႏွင့္အတြင္း ေပါင္းလွ်င္ အာရုံေျခာက္မ်ဳိး ဒြါရေျခာက္ေပါက္ႏွင့္ စိတ္(၀ိညဏ္) ေျခာက္မ်ဳိးရွိသည္။ အျပင္စိတ္တြင္ သုခေ၀ဒနာႏွင့္ တြဲ၍ျဖစ္လွ်င္ အတြင္းစိတ္သည္ ေသာမနႆေ၀ဒနာႏွင့္ တြဲ၍ျဖစ္သည္။ အျပင္စိတ္သည္ ဒုကၡေ၀ဒနာႏွင့္ တြဲ၍ျဖစ္လွ်င္ အတြင္းစိတ္သည္ ေဒါမနႆေ၀ဒနာႏွင့္ တြဲ၍ျဖစ္သည္။ အျပင္စိတ္သည္ အဒုကၡမသုခ ေ၀ဒနာႏွင့္ တြဲ၍ျဖစ္လွ်င္ အတြင္းစိတ္သည္ ဥေပကၡာေ၀ဒနာႏွင့္ တြဲ၍ ျဖစ္သည္။ အျပင္စိတ္မ်ား ျဖစ္ျပီးတုိင္း အတြင္းစိတ္သည္ ေနာက္မွလုိက္၍ ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္ စသည္တုိ႕ အျပင္ ၄င္းတစ္မ်ဳိးတည္းလည္း အလုပ္လုပ္ပါသည္။ စိတ္ထဲတြင္ ေတြးေတာၾကံစည္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႕သည္ အတြင္းစိတ္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။

ဗုဒၵ၏ လူ႔သဘာ၀ဓမၼပညာက မ်က္စိတစ္မွိတ္တြင္ စိတ္ေပါင္း ကုေဋတစ္သိန္းၿဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ၿပသည္။ မ်က္စိတစ္မွိတ္ ဟူေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမန္မာတို႔ တြက္ခ်က္ပံုကို သိရန္လိုသည္။

မ်က္စိ ၁၀ မွိတ္ = တစ္ခဏ
၁၀ ခဏ = တစ္ခရာ
၁၀ခရာ = တစ္ၿပန္
၆ၿပန္ = တစ္ဗီဇနာ
၁၅ ဗီဇနာ = တစ္ပါဒ္
၄ ပါဒ္ = တစ္နာရီ
၆၀ နာရီ = တစ္ရက္

အထက္ပါနည္းႏွင့္ တြက္လွ်င္ တစ္စကၠန္႔တြင္ မ်က္စိ ၂၅၀မိွတ္ရွိေၾကာင္း တြက္၍ရသည္။ သုိ႔ၿဖစ္ပါ၍ ဗုဒၶ၏ လူ႔သဘာ၀ဓမၼပညာက ေဖာ္ၿပေသာ စိတ္၏ၿဖစ္ႏႈန္းသည္ တစ္စကၠန္႔တြင္ ကုေဋ (၂ဒသမ၅)ကုေဋ ၿဖစ္သည္ဟု တြက္၍ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔သဘာ၀ဓမၼပညာက ေဖာ္ၿပေသာ စိတ္၏ၿဖစ္ႏႈန္းကို သိပၸံက တြက္ၿပေသာ တစ္စကၠန္႔တြင္ အလင္းလိႈင္းမ်ား မ်က္စိအၾကည္ရုပ္ကို ရိုက္ခတ္သည္႔ႏႈန္း ကုေဋ (၃) ကုေဋႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ အလြန္လ်င္ၿမန္စြာ ၿဖစ္၍ ပ်က္ေနၾကေသာ ၿမင္သိစိတ္ေလးမ်ား၏ ၿဖစ္တည္ပ်က္ အစဥ္အတန္းက ၿမင္မႈကို တစ္ဆက္တည္းဟု ထင္ရေအာင္ လုပ္ေပးသည္။

Categories:

Leave a Reply